Slovenská inšpekcia životného prostredia


Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) bola zriadená rozhodnutím ministra - predsedu Slovenskej komisie pre životné prostredie z 29.augusta 1991 č.1545/1991-1 ako rozpočtová organizácia.

SIŽP vznikla zlúčením dvoch dovtedy samostatných organizácií - Štátnej vodohospodárskej inšpekcie a Štátnej technickej inšpekcie ochrany ovzdušia.

Životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou našej existencie a prežitia. Je to jediné prostredie pre život, ktoré máme. Logickou nevyhnutnosťou teda je chrániť ho a zveľaďovať. Len poznanie však nestačí. Skutočnou zárukou udržania a zlepšenia súčasného stavu životného prostredia sú zákony a ich efektívne uplatňovanie.

Významným nástrojom presadzovania legislatívy životného prostredia do praxe je kvalifikovaná inštitúcia kontroly so zákonnými oprávneniami udeľovať sankcie. Na Slovensku je hlavným realizátorom takejto politiky Slovenská inšpekcia životného prostredia.

SIŽP je odborný kontrolný orgán, ktorý vykonáva štátny dozor a ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie a vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia.

V oblasti ochrany životného prostredia bolo dlhoročné legislatívne vákuum, ktoré sa po roku l990 začalo postupne vypĺňať. Intenzívna tvorba legislatívnych noriem podmienila postupné budovanie ďalších zložiek SIŽP – v roku 1992 útvar inšpekcie odpadového hospodárstva a v roku 1995 útvar inšpekcie ochrany prírody.

Vstup Slovenskej republiky do EÚ je dôležitým faktorom pre ďalšie inštitucionálne posilnenie SIŽP a rozšírenie jej činnosti. V závislosti na transpozícii legislatívy EÚ do právneho systému Slovenskej republiky sa kompetencie SIŽP výrazne rozšírili, čo si vyžiadalo v roku 2003 zriadenie dvoch ďalších organizačných zložiek

.pre oblasť biologickej bezpečnosti, kde SIŽP pôsobí ako orgán štátneho dozoru nad používaním genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
.a oblasť integrovanej prevencie a kontroly, kde v náväznosti na zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (zákon o IPKZ), má SIŽP okrem kontrolných, tiež rozhodovacie kompetencie, čo znamená, že SIŽP je povoľovacím orgánom pre organizácie podliehajúce povinnostiam vyplývajúcim zo zákona o IPKZ.

Kompetenčne však boli posilnené aj ostatné zložky SIŽP, napr. v oblasti kontroly nakladania s druhmi živočíchov a rastlín, ktoré sú predmetom dohovoru „CITES“, pri riešení problematiky prevencie závažných priemyselných havárií (SEVESO), alebo pri riešení stavu mimoriadneho zhoršenia vôd.

V súčasnosti je SIŽP dynamicky sa rozvíjajúca, vysoko odborne profilovaná organizácia, ktorá vďaka presne definovanej štruktúre riadenia, štandardizovanej metodike, riadenému plánovaniu a vyhodnocovaniu činnosti ako i efektívnej územnej i vecnej štrukturalizácii predstavuje v európskych podmienkach špičku vo svojom odbore.

Oblasti pôsobenia SIŽP v súčasnosti sú:

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia
Odpadové hospodárstvo,
Ochrana vôd,
Ochrana ovzdušia,
Ochrana prírody a krajiny,
Biologická bezpečnosť

Pôsobenie SIŽP možno charakterizovať nasledujúcimi činnosťami:

dozerá, ako právnické osoby, fyzické osoby, podnikatelia a obce dodržiavajú všeobecne záväzné právne predpisy vo veciach týkajúcich sa životného prostredia,
ukladá kontrolovaným subjektom pokuty, opatrenia na nápravu a niektoré iné povinnosti za preukázané porušenia zákonných ustanovení v oblasti životného prostredia,
vykonáva kontrolu plnenia uložených opatrení na nápravu,
vydáva integrované povolenia,
rieši sťažnosti, petície, oznámenia a podnety občanov, organizácií, iných orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy,
spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy, ako i ďalšími organizáciami aktívnymi v oblasti životného prostredia.

Z organizačného hľadiska sa SIŽP člení na ústredie so sídlom v Bratislave, ktoré metodicky a odborne riadi prvostupňové orgány – inšpektoráty životného prostredia umiestnené v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach.

Ústredie koordinuje prácu SIŽP v celoštátnom i medzinárodnom rozsahu. Pôsobí ako druhostupňový - odvolací orgán voči prvostupňovým rozhodnutiam inšpektorátov.

Hlavnou činnosťou inšpektorátov je vykonávanie kontroly dodržiavania legislatívnych ustanovení v oblasti životného prostredia, ukladanie pokút a opatrení na nápravu. Zamestnanci SIŽP sa riadia zásadou, že cieľom kontrolnej činnosti, ako i sankčných postihov, je predovšetkým snaha, aby sa činnosť kontrolovanej organizácie dostala do súladu s ustanoveniami právnych noriem a aby sa zvýšila zodpovednosť organizácií za stav ich životného prostredia. Tomuto cieľu sa podriaďuje aj ukladanie pokút. To znamená, že pokuta by nemala pôsobiť demotivačne, ale naopak – musí byť impulzom na dôsledné dodržiavanie právnych predpisov, čo je v konečnom dôsledku zárukou odstraňovania nedostatkov a znižovania ich negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Počas svojej doterajšej činnosti sa SIŽP dostala do povedomia odbornej a laickej verejnosti. A hoci je inštitúcia kontroly v spoločnosti často vnímaná kontroverzne, objektívnou realitou je skutočnosť, že práve dôsledná kontrola a primerané represívne opatrenia sú najefektívnejším nástrojom na dosiahnutie nevyhnutnej zodpovednosti jednotlivcov a organizácií za stav životného prostredia. Svojou činnosťou výrazne prispela k zlepšeniu stavu životného prostredia na Slovensku a k presadzovaniu prijatých legislatívnych ustanovení do praxe.

V dôsledku charakteru svojej činnosti, ako i celoštátneho pôsobenia, možno SIŽP považovať v súčasnosti za jeden z najdôležitejších implementačných orgánov v Slovenskej republike. Presadzovanie legislatívy životného prostredia do praxe možno považovať za najdôležitejšiu úlohu SIŽP v súčasnosti, ako i v dlhodobej perspektíve. 


Aktuálne informácie

Tlačové správy SIŽP
Znečistenie rieky Nitra
18.08.2017