Príloha č

                                                                                                                                                                  Príloha č. 2

 

 

3124-1246/23/2011/Bak

20.1.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE PLNENIA

PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH

 

ÚTVARU INŠPEKCIE OCHRANY OVZDUŠIA

ZA ROK  2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Činnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia – Útvaru inšpekcie ochrany ovzdušia (ďalej len inšpekcia) bola v roku 2010 vykonávaná v súlade s plánom hlavných úloh na rok 2010, ktorý bol schválený  MŽP SR.

     Spočívala v kontrole dodržiavania ustanovení zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a od 1.6.2010 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len zákon o ovzduší), zákona č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 76/1998 Z. z.) a zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 286/2009 Z.z.).

     Kontrolná činnosť pozostávala z inšpekčných kontrol a kontrolných meraní emisií znečisťujúcich látok na zdrojoch znečisťovania ovzdušia.

V rámci kontrolnej činnosti inšpekcia vykonávala aj:

 

 • kontroly kvality vyrábaných a dovážaných farieb lakov a výrobkov na povrchovú úpravu vozidiel s obsahom organických rozpúšťadiel (regulované výrobky -  RV) a za tým účelom odoberala vzorky a zabezpečovala ich analýzy v akreditovanom skúšobnom laboratóriu,
 • kontroly kvality vyrábaných, dovážaných a predávaných palív, ktorými sú benzín a motorová nafta a skvapalnený ropný plyn (LPG) určených na pohon spaľovacích motorov a za tým účelom odoberala vzorky a zabezpečovala ich analýzy v akreditovanom skúšobnom laboratóriu,

·         kontroly kvality tuhých fosílnych palív určených na spaľovanie v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia,

 • odbery vzoriek látok narúšajúcich ozónovú vrstvu Zeme (regulované látky RL) na účel ich analýzy v akreditovanom skúšobnom laboratóriu,
 • odbery vzoriek fluórovaných skleníkových plynov (F-plyny) na účel ich analýzy v akreditovanom skúšobnom laboratóriu

·         kontroly reprezentatívnosti výsledkov oprávnených meraní emisií a dodržiavanie zásad výkonu oprávneného merania.

 • kontroly dodržiavania emisných limitov, plnenie technických požiadaviek a  všeobecných podmienok prevádzkovania  zdrojmi znečisťovania ovzdušia určených vyhláškami MŽP SR resp. od 15.9.2010 MPŽPaRR SR

 

     Inšpekcia v roku 2010 vykonala 671 kontrol (615 inšpekčných kontrol na zdrojoch znečisťovania a u podnikateľov, 10 kontrol súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO) a 46 meraní emisií znečisťujúcich látok).

     Z celkového počtu vykonaných kontrol bolo pri 98 kontrolách zistené 119 porušení  ustanovení citovaných zákonov.

     Za porušenie právnych predpisov uložila inšpekcia 65 pokút vo výške 38 465  € a 46 opatrení na nápravu.

     Kontrolnú a ostatnú činnosť na jednotlivých odboroch IOO zabezpečovalo v prevažnej časti hodnoteného obdobia  21 zamestnancov vrátane vedúcich odborov.

 

 

 

 

 

 

I. PLÁNY, KONTROLNÁ ČINNOSŤ , SPRÁVY A KONANIE

 

 

1.      Kontrola veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len zákon o ovzduší) vrátane kontroly relevantných ustanovení zákona č. 127/2006 Z.z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

V priebehu roku 2010 kontrolnú činnosť inšpekcia  vykonávala na základe vypracovaných štvrťročných plánov kontrolnej činnosti.

V hodnotenom období vykonala celkom 671 kontrol. Z uvedeného počtu bolo vykonaných 615 inšpekčných kontrol, 46 meraní emisií a 10 kontrol STPP a TOO.

     Kontroly STPP a TOO spočívali v posudzovaní a doporučení STPP a TOO veľkých resp. stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia na schválenie príslušnými orgánmi štátnej správy, pričom tri STPP a TOO nahradili 1 kontrolu. V roku 2010 inšpekcia posúdila a odporučila  celkom 33 STPP a TOO, ktorými bolo nahradených len  10 kontrol.

     Zo 661 inšpekčných kontrol  a  kontrol meraním bolo zameraných:

·         587 na dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší, 

·         23 na dodržiavanie ustanovení zákona č. 76/1998 Z.z. (viď bod 4),

·         51 na dodržiavanie ustanovení zákona č. 286/2009 Z.z. (viď bod 5).

 

Z počtu 587 kontrol zameraných na dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší bolo vykonaných:

 • 38 kontrol na veľkých zdrojoch,
 • 278 kontrol na stredných zdrojoch,
 • 18 kontrol na malých zdrojoch,
 • 5 kontrol zameraných na kontrolu oprávnených meraní, reprezentatívnosť výsledkov a   

        dodržiavanie zásad výkonu oprávnených meraní oprávnenými meracími skupinami, 

 • 44 kontrol výrobcov a dovozcov regulovaných výrobkov,
 • 158 kontrol u výrobcov, dovozcov a predajcov tuhých a kvapalných palív,
 • 46 meraní emisií na stredných a veľkých zdrojoch.

 

 

     Kontroly vykonané na veľkých a stredných zdrojoch  boli zamerané najmä na prevádzkovanie zdrojov v súlade s  dokumentáciou a s podmienkami určenými obvodným úradom životného prostredia, na dodržiavanie všeobecných podmienok prevádzkovania (VPP), určených emisných limitov (EL) a plnenie technických požiadaviek zdrojmi znečisťovania v súlade s požiadavkami príslušných vyhlášok.

 

     Porušenie povinností vyplývajúcich zo  zákona o ovzduší bolo zistené pri 85 kontrolách

(pri 82 inšpekčných kontrolách a 3 kontrolných meraniach emisií). Za porušenie ustanovení zákona o ovzduší inšpekcia uložila celkom 59 pokút vo výške 36 815 €.   

 

 

 

Tab. č. 1 – kontrolná činnosť

 

OIOO

Počet inšp. kontrol za rok 2010

Počet kontrol  STPP a TOO

  Počet meraní

Počet kontrol celkom

**

***

Celkový

počet pokút

BA

167

5

16

188

25/0/4

32/0/7

21

BB

145

1

14

160

9/1/0

10/1/0

6

ZA

156

1

-

157

25/0/0

32/0/0

16

KE

147

3

16

166

26/0/8

29/0/8

22

Spolu

615

10

46

671

85/1/12

103/1/15

65

 

**počet kontrol pri ktorých bolo zistené porušenie zákona o ovzduší / zákona o ochrane     

   ozónovej vrstvy Zeme /zákona o fluórovaných skleníkových plynoch

***počet zistených porušení zákona o ovzduší / zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme/zákona o fluórovaných skleníkových plynoch

 

Tab. č.  2 – členenie kontrol

 

OIOO

 

Kategorizácia zdroja

 podľa zákona o ovzduší

Kontroly dodrž. zák.

č. 76/1998 Z.z.

 

Kontroly dodrž. zák. č. 286/2009 Z.z

Kontrola  MS

Kontrola

kvality

RV

 

Kontrola

kvality

palív

Kontroly  STPP a TOO

 

Počet meraní

Kontroly

celkom

veľký

stredný

 malý

BA

16

88

3

2

10

1

10

37

5

16

188

BB

9

66

5

11

8

1

4

41

1

14

160

ZA

8

55

5

6

14

1

24

43

1

-

157

KE

5

69

5

4

19

2

6

37

3

16

166

Spolu

38

278

18

23

51

5

44

158

10

46

671

 

 

2.      Meranie emisií znečisťujúcich látok

 

     Meracie skupiny vykonali v roku 2010  46 meraní emisií znečisťujúcich látok na veľkých a stredných zdrojoch znečisťovania. Vykonané merania boli v 25 prípadoch na veľkých zdrojoch znečisťovania ovzdušia a v 21 na stredných zdrojoch. Z vykonaných kontrolných meraní bolo zistené v 3 prípadoch  nedodržanie určených emisných limitov u nasledovných prevádzkovateľov zdrojov :

 

·        AQUAPARK Poprad, s.r.o., Poprad - prekročených emisný limit pre znečisťujúcu látku oxid dusíka vyjadrený ako NO2. Nameraná maximálna emisná hodnota bola 2 059 mg.m3  pri určenom EL  - 500 mg.m3,

 

·        ZDROJ MT, s.r.o., Martin, na prevádzke Kotolňa na spaľovanie uhlia - prekročený emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky (TZL). Nameraná emisná hodnota bola 392 mg.m-3 pri určenom EL - 150 mg.m-3,

 

·        Obal Vogel & Noot s.r.o., Nové mesto n/Váhom na prevádzke Lakovňa L 203 - prekročený emisný limit  pre znečisťujúcu látku TOC. Namerané  emisné hodnoty  boli  114 a 176 mg.m-3 pri určenom EL - TOC 50 mg.m-3.

 

V roku 2010 sa porovnávacie meranie v rámci meraní emisií nevykonalo.    

     Za nedostatky zistené pri meraní inšpekcia uložila v roku 2010 dve pokuty  v celkovej výške 2 400 eur (1 pokuta uložená za meranie vykonané v roku 2009). Ďalšie pokuty budú uložené v roku 2011.

Tab. č. 3 – meranie emisií

 

OIOO

 

 

Počet meraní

za rok 2010

Kat. zdroja podľa zákona  o ovzduší

Namer. prekroč. EL resp. iné zistenie

 

veľký

stredný

Bratislava

16

13

3

1

B. Bystrica

14

3

11

1

Žilina

-

-

-

-

Košice

16

9

7

1

Spolu

46

25

21

3

 

 

3.      Kontrola oprávnených meraní, reprezentatívnosti výsledkov, dodržiavania zásad výkonu oprávnených meraní, ich technického zabezpečenia, náležitosti správ a protokolov kontinuálnych meraní

 

     V roku 2010 bolo vykonaných 5 kontrol u oprávnených osôb vykonávajúcich meranie emisií za účelom dodržiavania zásad výkonu merania a správnosti výsledkov merania podľa zákona o ovzduší a ďalších súvisiacich právnych predpisov a technických noriem.   

     Kontroly boli vykonané u nasledovných oprávnených meracích skupinách:

 

 

AEE-URAP s.r.o.,  Trenčín:

·        Roľnícke družstvo Šaľa

 

EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Košice:

·        Spaľovňa odpadu Kysucké Nové Mesto

·        U.S.Steel, s.r.o., Košice

 

EKO - TERM SERVIS, s.r.o., Košice:

·        Tepláreň, a.s.,  Košice

 

Národná energetická spoločnosť a.s., Bratislava:

·        Poliklinika Banská Bystrica

 

     MŽP SR, Odbor ochrany ovzdušia Bratislava  uložilo  dňa 24.9.2010 spoločnosti EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice  3 opatrenia na nápravu za zistené nedostatky pri kontrole uvedenej spoločnosti v roku 2009. Spoločnosť EnviroTeam Slovakia, s.r.o., predložila OIOO Košice dňa 17.12.2010 zdokumentované splnenie uložených opatrení na nápravu t.j. aktualizovaný interný prevádzkový postup (IPP-01) a doklad o vykonaní interného školenia všetkých zodpovedných osôb k aktualizovanému IPP-01.

 

     V rámci inšpekčnej činnosti v roku 2010 boli vykonané aj kontroly správ z oprávnených meraní v celkovom počte 61, vyhotovené  nasledovnými oprávnenými osobami:

 

·         EKO – TERM SERVIS, s.r.o., Košice

·         MM Team, s.r.o., Bratislava

·         VÚEZ, a.s., Levice

·         EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Košice

·         INTERECO, s.r.o., Bratislava

·         AEE – URAP, s.r.o., Trenčín

·         Národná energetická spoločnosť a.s., Bratislava

·         OČOT, s.r.o., Trenčín

·         NES s.r.o., Bratislava

 

 

     Zistené nedostatky nemali závažný charakter porušenia právnych predpisov v oblasti oprávnených meraní. Nebol potrebný návrh pre MŽP SR na uloženie opatrení na nápravu alebo na zmenu resp. zrušenie oprávnenia meracej skupine.

     Kontrolou oznamovania vykonávaných meraní a zasielania správ o oprávnených meraniach meracími skupinami bolo zistené plnenie tejto povinnosti u všetkých oprávnených osôb vykonávajúcich emisné merania.

 

     Požiadavky vyhotovovania protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií, ako aj dodržiavanie určených osobitných podmienok oprávneného merania a náležitostí neboli v roku 2010 kontrolované.

 

 

4.      Štátny dozor v zmysle zákona č. 76/1998 Z.z.  o ochrane ozónovej vrstvy Zeme  a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)v znení neskorších predpisov

 

     Na dodržiavanie ustanovení zákona č. 76/1998 Z.z. bolo zameraných  23 kontrol.

V roku 2010 inšpekcia odoberala aj vzorky RL na účel ich analýzy za spolupráce Technického skúšobného ústavu š.p. Piešťany, ktorý následne vykonal analýzy vo svojom  akreditovanom laboratóriu.

 

Z celkového počtu kontrol bolo vykonaných:

 • 7 kontrol u podnikateľov nakladajúcich s RL (predaj RL, oprava chladiarenských a klimatizačných zariadení),
 • 12 kontrol u prevádzkovateľov  chladiarenských a klimatizačných zariadení,
 • 4 kontroly zamerané na odber RL, pri ktorých bolo odobratých celkom 6 vzoriek RL.

 

V podnikoch, kde sú inštalované hasiace zariadenia kontroly v hodnotenom období neboli vykonané.

     V roku 2010 inšpekcia zistila pri jednej kontrole porušenie ustanovení zákona, za čo bude uložená pokuta v roku 2011.

     Za nedostatok zistený v roku 2009 bola v roku 2010 uložená 1 pokuta (VULKMONT, a.s. Košice) vo výške 300 € za neoznamovanie požadovaných údajov na MŽP SR.

Opatrenia na nápravu v roku 2010 neboli uložené.

   

 Oproti ostatným rokom počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie zákona postupne klesá z dôvodu zákazu používania čistých látok narúšajúcich ozónovú vrstvu Zeme už aj pri servisných činnostiach a prevádzkovatelia zabezpečujú nové chladiarenské a klimatizačné zariadenia obsahujúce ako chladivo F - plyny.

Tab. č. 4a – kontroly podľa zákona č. 76/1998 Z. z.

 

OIOO

Počet vykonaných kontrol

Počet zistených porušení zákona

Počet uložených pokút

Výška v €

Počet uložených opatrení

Bratislava

2

-

-

-

-

B. Bystrica

11

1

-

-

-

Žilina

6

-

-

-

-

Košice

4

-

1

300*

-

Spolu

23

1

1

300*

-

*1 pokuta z kontroly v roku 2009

           

Tab. č. 4b – odbery vzoriek regulovaných látok

 

OIOO

 

Počet podnikateľov

Počet

vykonaných odberov

Počet

zistených porušení zákona

Počet

uložených

pokút

Výška

 v €

Počet uložených opatrení

Bratislava

-

-

-

-

-

-

B. Bystrica

4

6

-

-

-

-

Žilina

-

-

-

-

-

-

Košice

-

-

-

-

-

-

Spolu

4

6

-

-

-

-

 

 

5.      Štátny dozor podľa zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

     V roku 2010 boli kontroly zamerané hlavne na kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov zabezpečiť pravidelné kontroly technického stavu zariadení, označovanie výrobkov a zariadení, plnenie oznamovacích povinnosti voči MŽP SR, príslušným OÚŽP, Slovenskému zväzu chladiacej a klimatizačnej techniky v Rovinke a platnosti certifikátov o odbornej spôsobilosti na nakladanie s F-plynmi.

     Odbery F-plynov na kontrolu deklarovanej kvality u podnikateľov, ktorí s nimi nakladajú, boli v roku 2010 vykonané v spolupráci s pracovníkmi TSÚ, š.p., Piešťany, ktorí vykonali analýzy plynov v akreditovanom laboratóriu.            

 

Celkom bolo vykonaných 51 kontrol, z toho:

 

 • 2 kontroly  u dovozcov, vývozcov a distribútorov F-plynov,
 • 15 kontrol u odborne spôsobilých osôb vykonávajúcich servis, kontrolu, opravu a údržbu zariadení a výrobkov,
 • 27 kontrol u prevádzkovateľov zariadení
 • 7 kontrol bolo zameraných na odber F-plynov, pri ktorých bolo odobratých celkom 17 vzoriek.

Kontroly hasiacich prístrojov a systémov požiarnej ochrany v roku 2010  neboli vykonané.

 

V hodnotenom období bolo zistených 15 porušení ustanovení zákona u 7 podnikateľov.

     Za zistené nedostatky bolo uložených 5 pokút v celkovej výške 1 350 € a  1 opatrenie na nápravu (kontrola z roku 2009). Ďalšie pokuty a opatrenia na nápravu budú uložené v priebehu roku 2011.

 

Tab. č. 5a - kontroly podľa zákona č. 286/2009 Z.z.

 

OIOO

Počet vykonaných kontrol

Počet zistených porušení zákona/počet podnikateľov

Počet uložených pokút

Výška v €

Počet uložených opatrení

Bratislava

10

7/4

-

-

-

B. Bystrica

8

-

-

-

-

Žilina

14

-

-

-

1*

Košice

19

8/3

5

1 350

-

Spolu

51

15/7

5

1 350

1*

* kontrola z roku 2009

 

Tab. č. 5b - odbery F-plynov

 

OIOO

 

Počet podnikateľov

Počet

vykonaných odberov

Počet

zistených porušení zákona

Počet

uložených

pokút

Výška

 v €

Počet uložených opatrení

Bratislava

-

-

-

-

-

-

B. Bystrica

-

-

-

-

-

-

Žilina

4

8

-

-

-

-

Košice

3

9

-

-

-

-

Spolu

7

17

-

-

-

-

 

 

6.      Kontrola podľa vyhlášky MŽP SR č. 53/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení neskorších predpisov resp. vyhlášky č. 362/2010 Z.z. vrátane kontroly palív na lodných palubách v súčinnosti so Štátnou plavebnou správou za účelom odberu vzoriek a analýzy obsahu síry v lodnom palive

 

A.     Kontrola kvality tuhých palív

 

     V sledovanom období  bolo vykonaných spolu 9 kontrol zameraných na kvalitu tuhých fosílnych palív. Porušenie  ustanovenia § 18 ods. 1 resp. § 14 ods. 3 zákona o ovzduší nebolo zistené ani v jednom prípade

 

Tab. č. 6 – kontrola kvality tuhých palív

 

OIOO

Počet kontrol

Porušenie zákona ovzduší

Počet uložených pokút

Bratislava

1

-

-

B. Bystrica

6

-

-

Žilina

1

-

-

Košice

1

-

-

Spolu

9

-

-

 

B.     Kontrola kvality kvapalných ropných palív

 

V roku 2010 nebola vykonaná žiadna kontrola u predajcov kvapalných ropných palív.

 

C.     Kontrola kvality pohonných látok na čerpacích staniciach

 

     Inšpekcia vykonala v roku 2010 v spolupráci s akreditovaným laboratóriom VÚRUP a.s. Bratislava 149 kontrol predajcov pohonných látok (automobilový benzín, motorová nafta a skvapalnený ropný plyn) na 146 čerpacích staniciach (na 3 ČS boli vykonané opakované kontroly). Odobratých bolo 329 vzoriek pohonných látok, z toho 168 vzoriek benzínu, 137 vzoriek motorovej nafty a 24 vzoriek LPG.   

            Nedodržanie požadovanej kvality pohonných látok bolo zistené u 4 podnikateľov v 6 parametroch.

 

Kontrolované subjekty, v ktorých bolo zistené nedodržanie  limitných hodnôt:

1. Miroslav Jančuška, Černyševského 29, Bratislava, prevádzka ČS: Šenkvická 1,

   Pezinok.

- druh PL: motorová nafta, nedodržaný 1 parameter:

- vzorka mala z hľadiska priebehu destilačnej krivky vyššiu teplotu (372,7 ºC) pri 

  predestilovaní 95 % obj., ako je stanovený limit 360  oC.   

   

     2.  František Félix – RAMA, Vlčany 1958, Vlčany, prevádzka ČS PHM, Zbehy.

 -  druh PL: motorová nafta, nedodržaný 1 parameter:

 - vzorka mala z hľadiska priebehu destilačnej krivky vyššiu teplotu (372,1 ºC) pri predestilovaní 95 % obj., ako je stanovený limit 360  oC.       

      

    3. TIR, s.r.o., SNP 49, 977 01 Brezno,  ČS Valaská,

- druh PL: motorová nafta, nedodržané 2 parametre:

- vzorka mala z hľadiska priebehu destilačnej krivky vyššiu teplotu (383,5ºC) pri

  predestilovaní 95 % obj., ako je stanovený limit 360  oC.       

- obsah celkovej síry nedodržuje predpísanú hodnotu max. 10 mg. kg-1 (stanovená

  hodnota: 16,9 mg. kg-1).

 

  4.  Spiš Trans Špedit s.r.o., Spišská Nová Ves, ČS Spišský Štvrtok

      -  druh PL: motorová nafta, nedodržané 2 parametre:

-  vzorka mala z hľadiska priebehu destilačnej krivky vyššiu teplotu (387,4ºC) pri

    predestilovaní 95 % obj., ako je stanovený limit 360  oC. 

-  obsah celkovej síry nedodržuje predpísanú hodnotu max. 10 mg. kg-1 (stanovená

    hodnota: 35,5 mg. kg-1).

 

     Predajcom palív boli v roku 2010 uložené 3 pokuty v celkovej výške 1 676 €, z toho jedna pokuta za kontrolu z roku 2009 (350 €). Ďalšie pokuty budú uložené v roku 2011.

 

Tab. č. 7 – kontroly kvality pohonných látok na ČS

 

OIOO

Počet ČS

Počet vzoriek benzínu

Počet vzoriek nafty

Počet vzoriek LPG

Počet vzoriek spolu

Bratislava

36

48

35

5

88

B. Bystrica

35

37

34

6

77

Žilina

42

43

34

7

84

Košice

36

40

34

6

80

Spolu

149

168

137

24

329

 

 

           

Tab. č. 8 – druhy a počet odobratých vzoriek

 

Druh PL

EVO BA

BA Carrera 100

BA 95 N

BA 95 UNI

BA 98 N

Nafta

LPG

Počet vzoriek

4

1

136

-

27

137

24

           

Tab. č. 9 – počet nedodržaných limitných hodnôt

 

OIOO

Benzín

Nafta

LPG

Spolu

Bratislava

-

2

-

2

B. Bystrica

-

2

-

2

Žilina

-

-

-

-

Košice

-

2

-

2

Spolu

-

6

-

6

 

 

 

7.      Kontrola zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa  vyhlášky MŽP SR č. 704/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a VPP zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu resp. vyhlášky č. 361/2010 Z.z. Vypracovanie a predloženie správy o plnení technických požiadaviek a VPP pri skladovaní, plnení a preprave benzínu za rok 2009

 

     V roku 2010 bolo vykonaných  36 kontrol z toho 34 kontrol na čerpacích staniciach  a 2 kontroly na distribučných skladoch pohonných látok zameraných na dodržiavanie všeobecných podmienok prevádzkovania  a technických požiadaviek podľa vyhlášky MŽP SR.

     Pri 4 kontrolách ČS boli zistené nasledovné nedostatky:

 

·         2 prevádzkovatelia (ČS OKTAN Kežmarok, ČS Poprad, F. Felix RAMA Vlčany, ČS Zbehy) nevybudovali systém spätného odvádzania pár benzínu do prepravnej cisterny pri plnení skladovacej nádrže na ČS a ani systém spätného odvádzania pár benzínu vystupujúcich z nádrže motorového vozidla pri plnení motorovými benzínmi do skladovacej nádrže,

·         1 prevádzkovateľ(R. Pápay, Bernolákovo) nemal vybudovaný systém spätného odvádzania pár benzínu vystupujúcich z nádrže motorového vozidla pri plnení motorovými benzínmi do skladovacej nádrže,

·         1 prevádzkovateľ (F. Felix RAMA Vlčany, ČS Šurany) nainštaloval 2 nové stojany so systémom recirkulácie  pár benzínu vystupujúcich z nádrže motorového vozidla pri plnení do skladovacej nádrže bez súhlasu príslušného OÚŽP.

 

     Za zistené nedostatky inšpekcia uložila celkom 4 pokuty vo výške 4 733 € (2 pokuty  vo výške 4 000 € za porušenia zistené v roku 2009). Celkom boli uložené 4 opatrenia na nápravu.  

 

     Správa o plnení technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pri skladovaní, plnení a preprave benzínu za rok 2009 bola vypracovaná podľa PHÚ na rok 2010 a predložená na MŽP SR v stanovenom termíne t.j. do 10.9.2010.

 

 

 

 

8.      Kontrola dodržiavania ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 133/2006 Z.z o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 30/2009 Z.z. resp. vyhlášky č. 359/2010 Z.z. podľa vypracovaného programu monitorovania vrátane kontroly zákazu používania regulovaných výrobkov. Vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch programu monitorovania regulovaných výrobkov

 

     V hodnotenom období bolo  u 31  podnikateľov, ktorí vyrábajú alebo dovážajú regulované výrobky vykonaných spolu  44  kontrol, z toho  22 bolo zameraných na odber RV za účelom analýz na dodržiavanie hraničných hodnôt VOC. Pri týchto kontrolách bolo odobratých  108 vzoriek.

     Analýzami, ktoré vykonáva akreditované laboratórium  Labeko s.r.o  Piešťany bolo u 5 vzoriek zistené nedodržanie hraničných hodnôt pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín podľa vyhlášky MŽP SR u 4 podnikateľov.

U 1 podnikateľa  bolo zistené, že obaly neboli označované  podľa vyhlášky MŽP SR a u 7 podnikateľov boli zistené nedostatky vo vedení evidencie a predkladaní údajov o množstve a kvalite RV.    

V hodnotenom období inšpekcia za zistené nedostatky uložila 5 pokút v celkovej výške 1 950 €, z toho 3 pokuty vo výške 1 100 € boli za nedostatky zistené v roku 2009.

 

     Správa o výsledku monitorovania regulovaných výrobkov za rok 2009 bola vypracovaná a  predložená na MŽP SR  dňa 30.04.2010.

 

Tab. č. 10 - kontroly regulovaných výrobkov

 

 

    

 OIOO

      Počet

podnikateľov

Počet odobratých vzoriek

Porušenie zákona o   ovzduší

Počet uložených pokút

Výška v  

Bratislava

7

24

4

3

1 050

B. Bystrica

4

6

2

-

-

Žilina

14

49

6

2

900

Košice

6

29

1

-

-

Spolu

31

108

13

5

1 950

 

 

9.      Vypracovanie a predloženie správy o kontrolách kvality palív, kontrolách oprávnených meraní a kontrolách plnenia všeobecných podmienok prevádzkovania a technických požiadaviek

 

     Správy o kontrolách kvality palív, oprávnených meraní a kontrolách plnenia všeobecných podmienok prevádzkovania a technických požiadaviek za rok 2009 boli predložené na MŽP SR do 29.1.2010.

     Správy o kontrolách kvality palív a kontrolách plnenia všeobecných podmienok prevádzkovania a technických požiadaviek odbory predložili na  ústredie ÚIOO  za rok 2010 do 31.12.2010.

     Správy o  kontrolách oprávnených meraní za   rok 2010 boli predložené odbormi na ústredie ÚIOO taktiež do 31.12.2010.

 

10.  V rámci účelovo viazaných finančných prostriedkov na rok 2010 zabezpečiť vypracovanie Monitoringu kvality motorových palív v Slovenskej republike za rok 2009

 

Monitoring kvality motorových palív  v SR za rok 2009 bol vypracovaný do 30.6.2010.

 

11.  Prešetrovanie sťažností podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov resp. zákona č. 9/ 2010 Z.z o sťažnostiach

 

V hodnotenom období nebola na inšpekciu prijatá žiadna sťažnosť.  

 

12.  Šetrenie podnetov a petícií

 

Podnety

 

     V roku 2010 bolo na inšpekciu prijatých 60 podnetov na vykonanie kontroly, z toho bolo vybavených 50  podnetov, 5 podnetov je v riešení, 5 podnetov bolo odstúpených príslušným orgánom ochrany ovzdušia.

     Podnety sa týkali širokého okruhu zdrojov, 6 podnetov bolo na kvalitu predávaných pohonných hmôt, veľká časť podnetov sa týkala prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

 

Porušenie zákona bolo zistené u 8  prevádzkovateľov resp. podnikateľov:

 

     -    Čerpacia stanica v obci Zbehy, František Félix – RAMA, Vlčany, analýza odobranej  

          vzorky nafty preukázala nesplnenie požiadavky na kvalitu palív  ustanovenú 

          vyhláškou,

-          ALPINE Slovakia Senec, zdroj nebol prevádzkovaný v súlade s platnou dokumentáciou,

-          Kamenivo Transtav s.r.o. Revúca, prevádzka Kameňolom v Červenej Skale, sekundárne znečisťovanie ovzdušia tuhými znečisťujúcimi látkami,

-          MONT IRP, s.r.o., Žilina, nanášanie náterových látok na oceľové konštrukcie na voľnom priestranstve,

-          FATRACAR, s.r.o., Žilina, nadmerné znečisťovanie ovzdušia  z kotolne pneuservisu, v dôsledku spaľovania iného paliva než určené súhlasom orgánu ochrany ovzdušia,

-          Autoservis FURMAN s. r. o. Košice, prevádzkovanie lakovne bez predloženej platnej dokumentácie a bez súhlasu príslušného orgánu ochrany ovzdušia,

-          Spiš Trans Špedit s. r. o. Spišská Nová Ves, prevádzka ČS  Spišský Štvrtok, analýza odobranej vzorky nafty preukázala nesplnenie požiadavky na kvalitu palív   ustanovenú  vyhláškou,

-          Ján Urban -  URBAN Art  f. o. Spišská Nová Ves,  prevádzkovanie nového kotla  

      v kotolni bez súhlasu obce po vykonanej zmene.

 

V roku 2010 boli na inšpekciu doručené 3 opakované podnety, ktoré sa týkali :

-          Autoservis FURMAN s.r.o. Košice, podnet bol postúpený na vybavenie príslušnému orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, ktorý v danom prípade začal konanie vo veci ako prvý,     

-          lokality Slovenská Ľupča,   podnet na znečisťovanie ovzdušia pachovými látkami,

-          lokality železničnej stanice Nové Mesto Bratislava, podnet na znečisťovanie ovzdušia dymom v okolí.

Pri prešetrovaní opakovaných podnetov  nebolo inšpekciou zistené porušenie zákona o ovzduší.

Tab. č. 11 – prešetrovanie podnetov a petícií

 

OIOO

Počet prijatých podnetov

Porušenie zákona

v riešení

odstúpené

zistené

nezistené

Bratislava

30

2

22

4

2

B. Bystrica

9

1

8

-

-

Žilina

11

2

8

-

1

Košice

10

3

4

1

2

Spolu

60

8

42

5

5

 

Petície

 

     V hodnotenom období neboli na inšpekciu doručené petície, ani žiadne neboli šetrené v spolupráci s ďalšími orgánmi štátnej správy.

 

13.  Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za rok 2009

 

     Vyhodnotenia plnenia PHÚ za rok 2009 boli jednotlivými OIOO na ústredie predložené v stanovenom termíne do 15.1.2010. Komplexné Vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2009 útvaru inšpekcie ochrany ovzdušia bolo KGR SIŽP predložené v stanovenom termíne  do 22.1.2010.

 

14.  Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za 1. polrok 2010

 

     Vyhodnotenia plnenia PHÚ za 1. polrok 2010 OIOO na ústredie predložené v stanovenom termíne do 9.7.2010. Vyhodnotenie plnenia PHÚ ÚIOO za 1. polrok 2010 bolo KGR SIŽP predložené v stanovenom termíne  do 16.7.2010.

 

15.  Vypracovanie a predloženie štvrťročného plánu kontrolnej činnosti

 

     Plány kontrolnej činnosti OIOO na jednotlivé štvrťroky boli  predložené v stanovených termínoch do 15.3.2010, 15.6.2010, 15.9.2010 a 15.12.2010.

 

16.  Vypracovanie a predloženie štvrťročných vyhodnotení  kontrolnej činnosti

 

     Štvrťročné vyhodnotenia kontrolnej  činnosti OIOO boli  predložené v stanovených termínoch do 15.4.2010 a 15.10.2010.

 

17.  Vypracovanie a predloženie PHÚ na rok 2011

 

Návrh  PHÚ ÚIOO na rok 2011 bol predložený KGR SIŽP v termíne do 25.10.2010.

 

18.  Ukladanie pokút v správnom konaní

 

     Inšpekcia v hodnotenom období uložila celkom 65 pokút za porušenie ustanovení zákonov v oblasti ochrany ovzdušia v celkovej sume 38 465  €.

       Za porušenie ustanovení zákona o ovzduší  bolo v roku 2010 uložených 59 pokút  vo  výške   36 815 €. Pokuty boli v prevažnej miere uložené za porušenie § 19 ods.1 písm. a), b) a m) zákona o ovzduší, t.j. prevádzkovanie zdroja v rozpore s dokumentáciou, nedodržanie určených emisných limitov, resp. nepreukazovanie ich dodržiavania a nedodržanie určených technických podmienok a všeobecných podmienok prevádzkovania.

       Za porušenie ustanovení zákona č. 76/1998 Z.z. bola uložená 1 pokuta vo   výške 300 €, za neoznamovanie požadovaných údajov na MŽP SR.

       Za porušenie ustanovení zákona č. 286/2009 Z.z. bolo uložený 5 pokút v celkovej  výške 1 350 € za neoznamovanie požadovaných údajov na príslušný OÚŽP prevádzkovateľmi zariadení.

Najvyššie pokuty boli uložené nasledovným prevádzkovateľom:

 

 • JURKI-HAYTON  s. r. o., Bratislava, prevádzka ČS Sabinov vo výške 3 000 € za porušenie § 19 ods. 1 písm. m) zákona o ovzduší t. j. nedodržanie určených TP a VPP podľa vyhlášky MŽP SR č. 704/2002 Z. z.,

·         ALPINE SLOVAKIA s.r.o. Bratislava, 2 000 € za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) za  prevádzkovanie zdroja v rozpore s dokumentáciou a s podmienkami určenými príslušným OÚŽP,

 • AMETYS s. r. o. Košice, prevádzka Lom Hosťovce vo výške 1 650 € za porušenie § 19 ods. 1 písm. m), t. j. nedodržanie určených TP a VPP pri skladovaní jemných frakcií kameniva.

V roku 2010 bolo podaných 9 odvolaní proti rozhodnutiam o uložení pokút.

 

Tab. č. 12 – ukladanie pokút

 

OIOO

Uložené pokuty

Celkový počet prijatých odvolaní

počet

výška v €

Bratislava

21

10 139

1

B. Bystrica

6

2 826

0

Žilina

16

12 300

3

Košice

22

13 200

5

Spolu

65

38 465

9

 

 

19.  Výkon rozhodnutia

 

     Výkon rozhodnutí sa uskutočňuje prostredníctvom správcu pohľadávok, za ktorého bol určený Environmentálny fond.

 

20.  Ukladanie opatrení na nápravu v zmysle zákona o ovzduší,  zákona č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

V roku 2010 bolo uložených  celkovo 46 opatrení na nápravu, z toho:

-          45 opatrení na nápravu prevádzkovateľom podľa zákona o ovzduší,

-           1 opatrenie na nápravu podľa zákona č. 286/2009 Z.z..

 

     Uložené opatrenia podľa zákona o ovzduší sa týkali najmä odstránenia nedostatkov vo vedení prevádzkovej evidencie, zosúladenia prevádzky zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia s platnou legislatívou pri neplnení určených emisných limitov a emisných limitov ustanovených vykonávacím predpisom, preukazovaní ich dodržiavania spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom a  zabezpečenia dodržiavania všeobecných podmienok prevádzkovania a technických požiadaviek.

 

     Podľa zákona č. 286/2009 Z.z. bolo uložené 1 opatrenie za neoznačovanie výrobkov.

V roku 2010 nebolo prijaté odvolanie proti rozhodnutiam o opatreniach na nápravu.

Tab. č. 13 – uložené opatrenia na nápravu

 

OIOO

Podľa zákona o ovzduší

Podľa zák. č. 76/1998 Z. z.

Podľa zák. č. 286/2009 Z. z.

Uložené opatrenia celkom

Bratislava

15

-

-

15

B. Bystrica

4

-

-

4

Žilina

20

-

1

21

Košice

6

-

-

6

Spolu

45

-

1

46

 

21.  Preskúmanie rozhodnutí v odvolacom konaní

 

     Inšpekcii bolo v priebehu roku 2010 doručených celkom 9 odvolaní proti rozhodnutiam o uložení pokút, proti rozhodnutiam o uložení opatrení na nápravu nebolo doručené žiadne odvolanie.

Odvolania proti uloženým pokutám

     V roku 2010 bolo podaných 9 odvolaní proti rozhodnutiam o uložení pokút.

Dve  odvolania boli vybavené I. stupňovým orgánom v rámci autoremedúry.     

V 7 prípadoch boli odvolania o pokute odstúpené na odvolací orgán vrátane spisových materiálov. Nakoľko v 4 prípadoch prevádzkovatelia vo svojich odvolaniach neuviedli žiadne nové skutočnosti, ani iné dôkazy, ktoré by vyvrátili, alebo spochybnili správnosť rozhodnutia, II. stupňový orgán odvolania zamietol a potvrdil rozhodnutie I. stupňového orgánu.

     V dvoch prípadoch odvolací orgán rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie z dôvodu nedostatočne preskúmaného dôkazového materiálu kontrolovaného subjektu prvostupňovým orgánom.

V jednom prípade odvolací orgán rozhodne v januári 2011.

 

Tab. č. 14a – vybavovanie odvolaní I. stupňovým orgánom

 

OIOO

Počet odvolaní

Odvolania riešené I. stupňovým orgánom

prerušené

zastavené

vyhovené

v konaní

Bratislava

-

-

-

-

-

B. Bystrica

-

-

-

-

-

Žilina

-

-

-

-

-

Košice

2

-

-

2

-

Spolu

2

-

-

2

-

 

Tab. č. 14b – vybavovanie odvolaní II. stupňovým orgánom

 

OIOO

Počet odvolaní/oneskor podané

Odvolania riešené II. stupňovým orgánom

potvrdené

zrušené a vrátené na nové konanie

 pozmenené resp. zrušené

v konaní

Bratislava

1

1

-

-

-

B. Bystrica

-

-

-

-

-

Žilina

3

1

2

-

-

Košice

3

2

-

-

1

Spolu

7

4

2

-

1

 

Odvolania proti uloženým opatreniam na nápravu

 

     V roku 2010 nebolo na  inšpekciu doručené žiadne odvolanie proti rozhodnutiu o uložení opatrenia na nápravu.

 

22.  Metodické riadenie a usmerňovanie odbornej kontrolnej činnosti odborov IOO

 

     Riadenie a metodické usmerňovanie odbornej kontrolnej činnosti odborov bolo uskutočňované:

·         pravidelnými poradami HI a zamestnancov ústredia s vedúcimi odborov, v prípade potreby aj s vedúcimi meracích skupín,

·         vydávaním metodických pokynov HI,

·         odborným vzdelávaním, účasťou na odborných konferenciách, pracovných stretnutiach a školeniach, štúdiom podrobností ustanovených v rozsiahlej legislatíve EÚ.

 

     V dňoch 13. a  14.10.2010 sa uskutočnilo odborné školenie zamestnancov útvaru inšpekcie ochrany ovzdušia s pracovníkmi MŽP SR zamerané na výklad nových právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia. Zo strany ministerstva bol podaný výklad niektorých problematických ustanovení legislatívy a odpovedali tiež na otázky inšpektorov, týkajúce sa výkonu kontrolnej činnosti pri uplatňovaní  nových právnych predpisov.

     K novým kontrolám v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 286/2009 Z.z. a jeho vykonávacieho predpisu vydalo ústredie metodické usmernenie.

     Na poradách s HI bola prekonzultovaná taktiež problematika uplatňovania veľkého rozsahu príslušných nariadení Komisie a nariadení Európskeho parlamentu a Rady k zákonu č. 286/2009 Z.z.,

     Ústredie taktiež metodicky riadilo a usmerňovalo odbery pohonných látok na ČS, regulovaných výrobkov a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme a podľa množstva pridelených finančných prostriedkov zabezpečovalo ich analýzy kvality v akreditovaných laboratóriách.

 

23.  Spracovanie dát pre Štatistický úrad SR o uložených pokutách za porušenie ustanovení právnych predpisov ochrany ovzdušia

 

     Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia spracoval a predložil údaje pre štatistický úrad v požadovanom termíne do 22.2.2010.

 

II. LEGISLATÍVA

 

1.      Spolupráca s MŽP SR pri tvorbe a uplatňovaní právnych predpisov

 

     V roku 2010 sa prostredníctvom ústredia pracovníci odborov vyjadrovali k 10 návrhom vyhlášok podľa požiadaviek MŽP SR.

     Ide  napr.: o návrh vyhlášky ktorou sa  vykonávajú  niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch, o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a  všeobecných podmienok prevádzkovania zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí, o kvalite ovzdušia, o vedení prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia, atď.

 

 

III. SPOLUPRÁCA  S ORGÁNMI   ŠTÁTNEJ  SPRÁVY  A  INÝMI

      ORGANIZÁCIAMI

 

1.   Kontrola správnosti a úplnosti údajov súborov TPP a TOO v zmysle vyhlášky MŽP  

      SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej 

      evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch resp. vyhlášky č.

      357/2010 Z.z.

 

     V roku 2010 bolo od územne príslušných OÚŽP prijatých celkovo 39 žiadostí o vyjadrenie k predloženým návrhom STPP a TOO prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia. Z celkového počtu bolo 33 (z toho 1 z roku 2009) STPP a TOO doporučených na schválenie, 4 súbory TPP a TOO boli vrátené na prepracovanie. V štádiu rozpracovania sú 2 žiadosti k návrhu STPP a TOO.

 

Tab. č. 15 – posudzovanie súborov TPP a TOO

 

OIOO

Predložené

súbory

Súbory TPP a TOO

schválené

vrátené

rozpracované

Bratislava

18

15

2

1

B. Bystrica

2+1*

3

-

-

Žilina

5

4

-

1

Košice

13

11

2

-

Spolu

38+1*

33

4

2

* 1 STPP a TOO predložené v roku 2009

 

2.      Spolupráca s OÚŽP  pri vydávaní súhlasov a podmienok v zmysle zákona o ovzduší

 

     Na základe požiadaviek OÚŽP vydala inšpekcia v roku 2010 celkovo 37 stanovísk. Z toho 9 bolo k projektovým dokumentáciám, 7 k inštalovaniu AMS, 2 k osobitným podmienkam merania. Iných stanovísk bolo 19, kde prevažnú časť tvorili stanoviská k návrhom postupu výpočtov množstiev emisií ZL k poplatkom za znečisťovanie ovzdušia, k súhlasu na užívanie zdroja po jeho zmene a k nepreukazovaniu dodržania emisných limitov diskontinuálnym meraním, ale technickým výpočtom.

 

Tab. č. 16 – vydávanie stanovísk

 

OIOO

Stanoviská k :

Projektovým dokumentáciám

Inštalovaniu AMS

Osobitným podm. merania

iným

Spolu

Bratislava

5

7

2

5

19

B. Bystrica

-

-

-

3

3

Žilina

3

-

-

11

14

Košice

1

-

-

-

1

Spolu

9

7

2

19

37

 

 

3.      Overovanie spôsobilosti oprávnených osôb vykonávať oprávnené merania emisií

 

     V roku 2010 bola požiadavka zo strany MŽP SR na posúdenie plnenia špecifických požiadaviek pre oblasť emisných meraní v 3 prípadoch:

 

·        v spoločnosti EMISO, s.r.o., Košice bolo posudzované plnenie špecifických požiadaviek pre oblasť emisných meraní pri akreditácii skúšobného laboratória,

·        v spoločnosti EKO-TERM SERVIS s.r.o., Košice plnenie špecifických požiadaviek pre oblasť emisných meraní pri reakreditácii inšpekčného orgánu spolu s požiadavkou na posúdenie plnenia kvalifikačných predpokladov nových inšpektorov,

·        v spoločnosti Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s., organizačná zložka, Košice, posúdenie plnenia špecifických požiadaviek pre oblasť emisných meraní pri akreditácii skúšobného laboratória, kalibračného laboratória a inšpekčného orgánu.

V rámci spolupráce MŽP SR a SNAS inšpekcia vykonala dohľad pri reakreditácii meracích skupín MM Team s.r.o. Bratislava a NES a.s. Bratislava.    

 

4.      Spolupráca s MŽP SR pri overovaní odbornej spôsobilosti v odbore emisno -technologických posudzovaní

 

     V roku 2010 nebola na inšpekciu odstúpená z MŽP SR žiadna požiadavka na spoluprácu pri overovaní odbornej spôsobilosti v odbore emisno-technologických posudzovaní.

 

5.      Spolupráca s orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie najmä orgánmi štátnej správy: ochrany ovzdušia a ochrany ozónovej vrstvy Zeme a nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami

 

     Spolupráca s krajskými a obvodnými úradmi ŽP spočívala najmä v oblasti: posudzovania súborov TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, pri vydávaní stanovísk podľa zákona o ovzduší, pri šetrení podnetov a pri výbere zdrojov znečisťovania ovzdušia na inšpekčnú kontrolnú činnosť a kontrolné emisné merania, pri výkone niektorých kontrol na stredných a malých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, pri riešení podnetov, pri oboznamovaní sa s výsledkami kontrol. Komunikácia prebiehala okrem písomnej formy aj priebežnou výmenou informácií a stanovísk telefonicky, elektronickou poštou a osobnou spoluprácou.

 

 

IV. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

 

1.   Spolupráca v rámci EÚ

 

     hodnotenom období sa neuskutočnilo pracovné stretnutie v rámci medzinárodnej spolupráce.