SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

793-1846/23/2015/Bak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE PLNENIA

PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH

 

ÚTVARU INŠPEKCIE OCHRANY OVZDUŠIA

ZA ROK  2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Činnosť inšpekcie ochrany ovzdušia (IOO) sa v roku 2014 vykonávala v súlade s PHÚ na rok 2014, ktorý bol schválený  MŽP SR.

Spočívala v kontrole dodržiavania ustanovení zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ovzduší), zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 321/2012 Z. z.) a zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 286/2009 Z. z.).

            Kontrolná činnosť pozostávala z inšpekčných kontrol a kontrolných diskontinuálnych meraní emisií znečisťujúcich látok na zdrojoch znečisťovania ovzdušia.

V rámci kontrolnej činnosti inšpekcia vykonávala aj:

§         kontroly dodržiavania emisných limitov, plnenie technických požiadaviek a  všeobecných podmienok prevádzkovania  zdrojmi znečisťovania ovzdušia určených príslušnými vyhláškami.

§         kontroly kvality vyrábaných, dovážaných a predávaných palív, ktorými sú benzín, motorová nafta a skvapalnený ropný plyn (LPG), určených na pohon spaľovacích motorov a za tým účelom odoberala vzorky a zabezpečovala ich analýzy v akreditovanom skúšobnom laboratóriu,

§         kontroly kvality vyrábaných a dovážaných farieb lakov a výrobkov na povrchovú úpravu vozidiel s obsahom organických rozpúšťadiel (regulované výrobky - RV) a za tým účelom odoberala vzorky a zabezpečovala ich analýzy v akreditovanom skúšobnom laboratóriu,

§         kontroly oprávnených technických činností, reprezentatívnosť výsledkov, dodržiavanie zásad výkonu oprávneného merania, náležitosti správ a protokolov kontinuálnych meraní.

 

            IOO v roku 2014 vykonala 620 inšpekčných kontrol - 585 kontrol na zdrojoch znečisťovania ovzdušia a u podnikateľov, 35 kontrol súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO), pri 81 inšpekčných kontrolách sa zistilo 100 porušení uvedených zákonov. 

            Pracoviská technických činností (PTČ) vykonali 47 diskontinuálnych meraní emisií znečisťujúcich látok (ZL), pri ktorých sa vykonalo 257 technických činností a v rámci nich sa  skontrolovalo dodržiavanie 86 emisných limitov ZL (pri 13 meraniach sa zistilo prekročenie 17 ustanovených emisných limitov) a 8 kontrol inšpekcie zhody automatizovaných monitorovacích systémov emisií (AMS), pri ktorých sa u jedného prevádzkovateľa zistili 1  porušenia zákona o ovzduší (prevádzkovanie AMS v rozpore s platnou dokumentáciou).

            Za porušenie právnych predpisov uložila inšpekcia 68 pokút vo výške 62 750 Eur  a  39 opatrení na nápravu.

 

1.      Kontrola veľkých, stredných a malých stacionárnych zdrojov podľa zákona č. 137/2010 Z. z.  o  ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ovzduší) vrátane kontroly relevantných ustanovení zákona č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

 

V roku 2014 bolo vykonaných spolu  620 kontrol. Z uvedeného počtu  bolo 585 inšpekčných kontrol a 35 kontrol súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO).

Z 585 inšpekčných kontrol  bolo zameraných:

·         492 na dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší (v rámci týchto kontrol sa vykonalo 120 kontrol podľa zákona č. 127/2006 Z.z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez zisteného porušenia),

·         14 na dodržiavanie ustanovení zákona č. 321/2012 Z. z. (viď bod 5),

·         79  na dodržiavanie ustanovení zákona č. 286/2009 Z. z. (viď bod 6).

 

Z počtu 492 kontrol zameraných na dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší bolo vykonaných:

·           41 kontrol na veľkých zdrojoch,

·         240 kontrol na stredných zdrojoch,

·          14 kontrol na malých zdrojoch,

·            4 kontroly oprávnených osôb vykonávajúcich oprávnené technické činnosti,

·          41 kontrol výrobcov a dovozcov regulovaných výrobkov,

·         152 kontrol výrobcov, dovozcov a predajcov tuhých a kvapalných palív.

 

Kontroly vykonávané na veľkých a stredných stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia boli zamerané najmä na ich prevádzkovanie v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie, na plnenie uložených opatrení na nápravu, na plnenie všeobecných podmienok prevádzkovania a na dodržiavanie ustanovených emisných limitov v súlade s požiadavkami príslušných vyhlášok.

Porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o ovzduší bolo zistených pri 73 kontrolách pričom bolo zistených 84 porušení zákona. Porušenie ustanovení zákona č. 286/2009 Z. z. bolo zistené pri 8 kontrolách.

 

  Tab. č. 1 - inšpekčná kontrolná činnosť

OIOO

Počet inšp. kontrol za rok 2014

Počet kontrol  STPP a TOO

Počet kontrol spolu

**

***

Celkový

počet pokút

BA

154

15

169

10/0/0

10/0/0

12

BB

135

7

142

13/0/0

15/0/0

14

ZA

147

3

150

16/0/3

22/0/5

18

KE

149

10

159

34/0/5

37/0/11

24

Spolu

585

35

620

73/0/8

84/0/16

68

 

**počet kontrol,  pri ktorých sa zistilo porušenie zákona o ovzduší / zákona o ochrane     

   ozónovej vrstvy Zeme /zákona o fluórovaných skleníkových plynoch

***počet zistených porušení zákona o ovzduší / zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme/zákona o fluórovaných skleníkových plynoch

 

    Tab. č.  2 - členenie kontrol

OIOO

 

Kategorizácia zdroja

podľa zákona o ovzduší

Kontroly dodrž. zák.

č. 321/2012 Z.z.

 

Kontroly dodrž. zák. č. 286/2009 Z.z

Kontrola  OM*

Kontrola

kvality

RV

 

Kontrola

kvality

palív

Kontroly  STPP a TOO

Kontroly

spolu

veľký

stredný

 malý

BA

18

63

4

4

21

1

11

32

15

169

BB

11

61

1

5

16

1

4

36

7

142

ZA

3

58

6

4

17

0

20

39

3

150

KE

9

58

3

1

25

2

6

45

10

159

Spolu

41

240

14

14

79

4

41

152

35

620

 

OM*- kontroly oprávnených osôb vykonávajúcich oprávnené technické činnosti

 

2.      Kontrola dodržiavania emisných limitov vlastnými kontrolnými diskontinuálnymi meraniami

 

V roku 2014 meracie skupiny IOO vykonali celkom 47 diskontinuálnych meraní emisií znečisťujúcich látok na stredných a veľkých zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Po získaní Osvedčenia o akreditácií dňa 13.8.2014 vykonala IOO z celkového počtu meraní 18 akreditovaných meraní emisií z ktorých boli vypracované Správy o diskontinuálnom meraní emisií s uvádzaním akreditačnej značky.

Pri meraniach vykonala kontrolu dodržiavania 86 ustanovených resp. určených emisných limitov uvedených znečisťujúcich látok u prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia:

 • TZL                -           10
 • SO2                 -           2
 • SOx                      -           1
 • NOx                -           15
 • CO                  -           19
 • TOC                -           16
 • HCl                 -           3
 • HF                  -           4
 • PCDD/ PCDF -          3
 • ŤK                  -           10
 • NH3                -           2
 • H2S                 -           1

 Z celkového počtu meraní emisií bolo vykonaných 19 meraní na veľkých zdrojoch a  28 na stredných zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Merania sa vykonávali aj na zdrojoch, na ktoré boli vydané integrované povolenia (vykonaných 14 meraní).

Z vykonaných kontrolných meraní bolo zistené nedodržanie ustanoveného emisného limitu v 17 prípadoch u 13 prevádzkovateľov zdrojov:

-         ROCO SLOVAKIA spol. s.r.o., Banská Bystrica - prekročený emisný limit pre organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC), určený emisný limit –

      75 mg.m-3 / nameraná hodnota - 182 mg.m-3,

 

-         Bioplyn Hont s.r.o., Bratislava – prevádzka Hontianske Moravce - prekročený emisný limit pre oxidy dusíka (NOx), určený emisný limit  -  500 mg.m-3 / nameraná hodnota - 558 mg.m-3,

 

-          AGROPEX, s.r.o. Sklabiná - prekročený emisný limit pre oxid uhoľnatý (CO), určený emisný limit - 650mg.m-3 / nameraná hodnota - 962 mg.m-3,

 

-         ARCHÍV SB, s.r.o., Liptovský Mikuláš - prekročený emisný limit pre polychlorovanédibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorovanédibenzofurány (PCDF), určený emisný limit - 0,1 ngTEQ/m-3  / nameraná hodnota  -  0,11 ngTEQ/m-3 ,

 

-         FECUPRAL, spol. s r.o., Veľký Šariš - prekročený emisný limit pre  polychlorovanédibenzo-p-dioxíny  (PCDD) a polychlorovanédibenzofurány (PCDF), určený emisný limit - 0,1 ngTEQ/m-3  / nameraná hodnota  -  0,11 ngTEQ/m-3 ,

 

-         TATRAVAGÓNKA a.s., Poprad - prekročený emisný limit pre organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC), určený emisný limit - 75 mg.m-3 / maximálna nameraná hodnota - 206 mg.m-3,

 

-         AGROKOMPLEX, spol. s r.o., Humenné -  - prekročený emisný limit pre oxidy dusíka (NOx) - určený emisný limit - 190 mg.m-3  / maximálna nameraná hodnota - 238 mg.m-3,

 

-         Peikko, s.r.o., Kráľová nad Váhom  - prekročený emisný limit pre organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC), určený emisný limit - 100 mg.m-3 / maximálna nameraná hodnota - 228 mg.m-3,

 

-         LAVEDO ZDRUŽENIE, Sereď - prekročený emisný limit pre organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC), určený emisný limit - 85 mg.m-3 / maximálna nameraná hodnota - 454 mg.m-3,

 

-         Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec, - prekročený emisný limit pre plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl (HCl):

o      určený emisný limit -  10 mg.m-3  / maximálna nameraná hodnota - 65 mg.m-3  (zdroj Rotačná pec  4)

o      určený emisný limit -  10 mg.m-3  / maximálna nameraná hodnota - 27 mg.m-3  (zdroj Rotačná pec  1)

 

-         BPS Veľká Čalomija s.r.o. Bratislava – prevádzka Veľká Čalomija - prekročený emisný limit pre:

o      oxidy dusíka (NOx) - určený emisný limit - 500 mg.m-3  / nameraná hodnota - 789 mg.m-3

o      oxid uhoľnatý (CO) - určený emisný limit  - 650 mg.m-3 / nameraná hodnota - 695 mg.m-3

 

-         MANGINI s.r.o., Sobrance - prekročený emisný limit pre:

o      oxidy dusíka (NOx) - určený emisný limit - 500 mg.m-3  / maximálna nameraná hodnota - 934 mg.m-3

o      oxid uhoľnatý (CO) - určený emisný limit  - 650 mg.m-3 / maximálna nameraná hodnota - 1 161 mg.m-3

 

-         NOVOPLAST, v. d.,  Dolná Streda - prekročený emisný limit pre organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC):

o      určený emisný limit - 85 mg.m-3 / maximálna nameraná hodnota - 722 mg.m-3 zariadení „Striekareň“

o      určený emisný limit - 85 mg.m-3 / maximálna nameraná hodnota - 367 mg.m-3 zariadení „Laminátovňa“

 

Za zistené nedostatky bolo uložených celkom 8 pokút vo výške 10 160 Eur a  10 opatrení na nápravu. Ďalšie správne konania vo veci uloženia pokuty budú začaté v roku 2015.

 

Tab. č. 3a - meranie emisií

 

OIOO

Počet meraní

rok 2014

Kat. zdroja podľa zákona  o ovzduší

Namerané prekročenie EL, resp. iné zistenie

 

veľký

 

stredný

Bratislava

2

0

2

0

B. Bystrica

16

6

10

5

Žilina

13

5

8

4

Košice

16

8

8

8

Spolu

47

19

28

17

 

            Meracie skupiny vykonali pri 47 diskontinuálnych meraniach emisií znečisťujúcich látok na stredných a veľkých zdrojoch znečisťovania ovzdušia spolu 257 technických činností.

 

Tab. č. 3b - meranie emisií (počet vykonaných technických činností)

OIOO

Počet vykonaných technických činností za rok 2014

Bratislava

4

 

Banská Bystrica

104

 

Žilina

56

 

Košice

93

 

Spolu

257

 

 

*vykonané technické činnosti:

Kontrola dodržiavania EL: ŤK - ťažké kovy, TZL - tuhé znečisťujúce látky, NOx - oxidy dusíka, SO2 - oxidy síry, CO - oxid uhoľnatý, TOC - celkový organický uhlík, HCl - plynné anorganické zlúčeniny chlóru, HF - fluór a jeho plynné zlúčeniny, NH3 – amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3, H2S – sulfán, PCDD - dibenzo-p-dioxíny, PCDF - polychórované dibenzofurány,

Referenčné veličiny: O2 – kyslík, c - hmotnostná koncentrácia, v - rýchlosť prúdenia plynu, CO2 - oxid uhličitý, Q - objemový prietok plynu, φ - vlhkosť plynu, q - hmotnostný tok.

 

Kontrola inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií (AMS)

 

Meracie skupiny vykonali celkom 8 kontrol inšpekcie zhody AMS (7 na veľkých zdrojoch a 1 strednom zdroji) z toho 7 na zdrojoch podliehajúcich integrovanému povoľovaniu. Od získania Osvedčenia o akreditácia dňa 13.8.2014 vykonala IOO z celkového počtu kontrol 2 akreditované kontroly AMS z ktorých boli vypracované Správy o inšpekcii zhody AMS s uvedením akreditačnej značky.

Prevádzkovatelia u ktorých bola vykonaná kontrola:

-         CEMMAC a.s., Horné Srnie,

-         Žilinská teplárenská, a. s., Žilina,

-         Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava,

-         TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica,

-         Tepláreň Košice, a.s. , Košice,

-         eustream, a.s., Bratislava,

-         FECUPRAL, spol. s r.o. , Veľký Šariš.

 

Z vykonaných inšpekcií zhody AMS bolo zistené porušenie právnych predpisov u 1 prevádzkovateľa zdroja:

 • TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, za porušenie povinnosti ustanovenej v § 15 ods. 1 písm. q) zákona o ovzduší tým, že automatizovaný merací systém emisií inštalovaný na prevádzke Paroplynový zdroj bol prevádzkovaný v rozpore s platnou dokumentáciou a prevádzkovateľ nevykonal predpísané servisné zásahy na AMS. Kontrolou plnenia požiadaviek podľa §7 ods. 5 písm. r) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. bolo zistené, že hodnoty zaznamenané pri kontrole driftu rozsahu a nuly pomocou referenčného materiálu boli pre CO a NO mimo povolenú hranicu a prevádzkovateľ nevykonal žiadne opatrenia na odstránenie príčin zisteného stavu.

Správne konania vo veci uloženia pokuty bude začaté v roku 2015.

 

Tab. č. 3c - kontrola inšpekcie zhody AMS

OIOO

Počet  zdrojov

rok 2014

Kat. zdroja podľa zákona  o ovzduší

Počet porušení zákona o ovzduší

 

veľký

stredný

Bratislava

0

0

0

0

B. Bystrica

2

2

0

0

Žilina

3

3

0

1

Košice

3

2

1

0

Spolu

8

7

1

1

 

 

3.      Kontrola oprávnených technických činností, reprezentatívnosti výsledkov, dodržiavania zásad výkonu oprávnených meraní, ich technického zabezpečenia, náležitosti správ a protokolov kontinuálnych meraní

 

V roku 2014 IOO vykonala 4 kontroly u 4 oprávnených osôb vykonávajúcich oprávnené technické činnosti. Kontroly boli zamerané na kontrolu dodržiavania zásad výkonu oprávnenej technickej činnosti a dodržiavanie osobitných podmienok oprávnenej technickej činnosti podľa ustanovení zákona o ovzduší, príslušných vyhlášok a súvisiacich technických noriem.

Kontroly boli vykonané u oprávnených osôb: 

-         EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Košice pri výkone 1 oprávneného merania emisií u prevádzkovateľa zdroja znečisťovania Carmeuse  Slovakia, s.r.o., Vápenka Košice (Rotačná pec č. 4, chladenie vápna)

 

-         ENVI PROTECTION, s.r.o., Košice pri výkone 1 oprávneného merania emisií u prevádzkovateľa zdroja znečisťovania BGV, s.r.o., Hniezdne (Kotolňa, Kotly K1, K2 a K3),

 

-         AEE–URAP spol. s r.o., Trenčín pri výkone 1 oprávneného merania emisií u prevádzkovateľa zdroja znečisťovania Ústav na výkon trestu odňatia slobody  Hrnčiarovce nad Parnou (Centrálna kotolňa, kotol K1, K2),

 

-         MM Team s.r.o., Bratislava pri výkone 1 oprávneného merania emisií u prevádzkovateľa zdroja znečisťovania SPEKTRUM s.r.o. Hliník nad Hronom  (Kotol na biomasu).

 

Kontroly oprávnených osôb pri výkone oprávnených technických činností a vybraných zásad výkonu oprávneného merania nepreukázali porušenie povinností podľa § 20 zákona o ovzduší a prílohy č. 3 zákona o ovzduší. Oprávnené technické činnosti boli vykonané v súlade so zavedenými internými pracovnými postupmi, oprávnenými metodikami a v súlade s príslušnými technickými normami. Výsledky oprávnených technických činností možno považovať za reprezentatívne.

 

V rámci inšpekčnej činnosti v roku 2014 boli vykonané aj kontroly správ z oprávnených meraní v celkovom počte 39, vyhotovené nasledovnými oprávnenými osobami:

 

-          EKO - TERM SERVIS s.r.o., Košice,

-          EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Košice,

-          MM Team s.r.o., Bratislava,

-          Enviroservis, s.r.o., Žiar nad Hronom,

-          Národná energetická spoločnosť, a.s., LEM, Banská Bystrica,

-          AEE - URAP, s.r.o., Trenčín,

-          EkoPro s.r.o., Trenčín,

-          EMISO, s.r.o., Košice.

 

            Kontrolou správ neboli zistené nedostatky, ktoré by spochybňovali reprezentatívnosť výsledkov oprávnených meraní emisií. Kontrolované správy obsahovali všetky náležitosti a spĺňali požiadavky na vyhotovenie správ ustanovené zákonom o ovzduší. Pri uvedených oprávnených osobách neboli zistené nedostatky plnenia povinnosti oprávnených osôb pri oznamovaní vykonaných meraní a zasielania správ z oprávnených meraní, ktoré vyplývajú z bodu 16 Prílohy č.3 zákona o ovzduší.

 

4.      Rozhodovanie v prípade pochybností o neplatnosti správy, protokolu, certifikátu alebo iného zodpovedajúceho dokladu o výsledku oprávnenej technickej činnosti na stacionárnych zdrojoch

 

            V roku 2014 neboli zistené nedostatky pri kontrole náležitosti správ protokolu, certifikátu alebo iného zodpovedajúceho dokladu o výsledku oprávnenej technickej činnosti na stacionárnych zdrojoch. Z tohto dôvodu IOO nenavrhovala MŽP SR uložiť opatrenia na nápravu.

 

5.      Štátny dozor podľa zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

            Na dodržiavanie ustanovení zákona č. 321/2012 Z. z. bolo zameraných  14 kontrol.

Z celkového počtu kontrol sa vykonalo:

§         12 kontrol u prevádzkovateľov chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení,

§         2 kontroly v podnikoch, kde sú inštalované hasiace zariadenia.

 

Kontroly boli hlavne zamerané na plnenie povinností podnikateľov zabezpečiť pravidelné kontroly technického stavu chladiacich, klimatizačných zariadení a protipožiarnych systémov, vedenie evidencie, nahlasovanie údajov, servis a údržba zariadení.

      Pri kontrolách vykonaných v roku 2014 sa nezistilo porušenie ustanovení zákona č. 321/2012 Z. z.

            Počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie zákona č. 321/2012 Z. z. v ostatných rokoch postupne klesá z dôvodu zákazu používania čistých látok narúšajúcich ozónovú vrstvu Zeme už aj pri servisných činnostiach a prevádzkovatelia zabezpečujú nové zariadenia obsahujúce  chladivá fluórované skleníkové plyny (F-plyny).

           

6.      Štátny dozor podľa zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

            V roku 2014 sa vykonalo 79 kontrol zameraných na dodržiavanie ustanovení zákona o fluórovaných skleníkových plynoch  (F-plynov), z toho:

 

§         11 kontrol u odborne spôsobilých osôb vykonávajúcich servis, kontrolu únikov, opravu a údržbu chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení,

§         47 kontrol u prevádzkovateľov chladiacich a klimatizačných zariadení,

§         6  kontrol prevádzkovateľov protipožiarnych zariadení,

§         15 kontrol na autovrakoviskách.

 

            Kontroly boli zamerané najmä na dodržiavanie povinností prevádzkovateľov zabezpečiť pravidelné kontroly technického stavu chladiacich a klimatizačných zariadení s obsahom F- plynov, kontroly únikov zo zariadení, vedenie evidencie, plnenie oznamovacej povinnosti, u odborne spôsobilých osôb  platnosť certifikátov o odbornej spôsobilosti, vedenie evidencie ako aj oznamovaciu povinnosť.

IOO v priebehu roku 2014 začala vykonávať aj kontroly na autovrakoviskách zamerané na vykonávanie servisu, kontrolu, opravu a údržbu klimatizačných systémov v určitých motorových vozidlách a získanie odbornej spôsobilosti podnikateľov na nakladanie s F-plynmi (aj zber). Pri týchto kontrolách bolo zistené, že autá na zošrotovanie buď nemali klimatizačnú jednotku, v ojedinelých prípadoch boli autá privezené s klimatizáciou bez chladiaceho média napr. po havárii. U kontrolovaných subjektoch – spracovateľoch bolo ďalej zistené, že  majú zmluvne zabezpečený odvoz klimatizačných jednotiek s médiom odborne spôsobilou osobou.

            U 8 podnikateľských subjektov sa zistilo 16 porušení zákona č. 286/2009 Z. z.  V hodnotenom období bolo uložených 8 pokút vo výške 6 400 Eur a tri opatrenia na nápravu.

 

Tab. č. 4 - kontroly podľa zákona č. 286/2009 Z. z.

OIOO

Počet vykonaných kontrol

Počet zistených porušení zákona

Počet uložených pokút

Výška

Počet uložených opatrení

Bratislava

21

0

0

0

0

B. Bystrica

16

0

1*

500

0

Žilina

17

5

4

4 000

3

Košice

25

11

3

1 900

0

Spolu

79

16

8

6 400

3

*pokuta uložená za kontrolu z roku 2013

 

7.      Kontrola podľa vyhlášky MPŽPaRR SR č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách a od 1.9.2014 vyhlášky MŽP SR č. 228/2014 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

 

A)    Kontrola kvality tuhých palív                

            V roku 2014 bolo celkom 12 kontrol zameraných na kvalitu tuhých fosílnych palív (hnedé uhlie, čierne uhlie) a palív z nich vyrobených (koks, brikety), ktoré sú určené na spaľovanie v stacionárnych spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW. Pri týchto kontrolách predajcov tuhých palív bolo zistené porušenie povinnosti u 2 podnikateľov:

 • PEMIX, s.r.o., Dolný Kubín
 • EUROKRED s.r.o., Poprad

Podnikatelia do 15. februára 2014 nepredložil údaje o celkovom množstve a kvalite predávaných palív na základe evidencie za kalendárny rok 2013 Okresnému úradu. Za porušenia zákona o ovzduší bolo každému podnikateľovi uložená pokuta vo výške 200 Eur.

Porušenie zákona o ovzduší z hľadiska nedodržania kvalitatívnych parametrov predávaných tuhých fosílnych palív nebolo zistené u žiadneho kontrolovaného podnikateľa.

 

Podnikateľom uvádzajúcim na trh tuhé fosílne palivá boli v roku 2014 uložené 3 pokuty v celkovej výške 560 eur, z toho 1 pokuta vo výške 160 eur z kontroly v roku 2013.

 

Tab. č. 5 - kontrola kvality tuhých palív

OIOO

Počet kontrol

Porušenie

zákona o ovzduší

Počet uložených pokút

 

Výška pokút

v Eur

Bratislava

0

0

0

0

B. Bystrica

2

0

0

0

Žilina

4

1

2

360

Košice

6

1

1

200

Spolu

12

2

3

560

 
B)    Kontrola kvality kvapalných ropných palív

             

V roku 2014 bolo vykonaných celkom  6 kontrol podnikateľov zameraných na kvalitu ropných palív  odobratím vzoriek (4 x ŤVO - ťažký vykurovací olej, 2 x VPO - vykurovací plynový olej), ktoré sú určené na spaľovanie v stacionárnych spaľovacích zariadeniach.

Pri týchto kontrolách nebolo zistené porušenie povinnosti podľa zákona o ovzduší.

 

C)     Kontrola kvality pohonných látok na čerpacích staniciach

 

              Kontroly kvality pohonných látok, menovite automobilového benzínu, motorovej nafty, skvapalneného ropného plynu (LPG) a lodného plynového oleja (LPO) v súlade s príslušnou vyhláškou a súvisiacimi platnými normami boli v roku 2014 zamerané na podnikateľov, ktorý prevádzkujú čerpacie stanice pohonných látok. Vzorky pohonných látok boli odobraté v súčinnosti s akreditovaným skúšobným laboratóriom VÚRUP, a.s., Bratislava, v ktorom boli vzorky aj analyzované. Odbery vzoriek boli vykonané osobitne v zimnom a v letnom období.

            IOO vykonala v roku 2014 kontroly kvality pohonných látok na 127 čerpacích staniciach podľa monitorovacieho systému kvality palív (FQMS), zahrňujúce celé územie Slovenska. Odobratých bolo celkom 297 vzoriek pohonných látok, z toho 152 vzoriek benzínov, 121 vzoriek motorovej nafty vrátane 1 vzorky LPO a 24 vzoriek LPG.                

            Nedodržanie požadovanej kvality pohonných látok v kvalitatívnych parametroch podľa bolo zistené na 8 čerpacích staniciach, celkovo v 8 vzorkách  pohonných látok a v 10 kvalitatívnych parametroch.  Z tohto počtu bolo analýzou u 6 vzoriek benzínov preukázané nedodržanie 8 limitných hodnôt, v  2 vzorkách  motorovej nafty preukázané nedodržanie 2 limitných hodnôt.

       Kontrolované subjekty, u ktorých bolo zistené nedodržanie limitných hodnôt, čim porušili povinnosť podľa § 14 ods.3 zákona o ovzduší:

 1.  SLOWIMM s.r.o., Pri Štadione 8B, 908 51 Holíč; ČS Truck Centrum Colnica Holíč

Druh PL : BA 95 Natural

Počet nedodržaných parametrov: 1

    Analýzou zistená hodnota parametra obsahu aromátov - 37,9 % V/V, predpísaná hodnota -    

    najviac 35% V/V.

    Uložená pokuta vo výške 700 Eur.

2. METRO Casch & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, ČS Metro Devínska Nová Ves 7081  

     Druh PL : BA 98 Natural

     Počet nedodržaných parametrov: 1

    Analýzou zistená hodnota parametra tlaku pár v letnom období - 68 kPa, predpísaná  hodnota - najviac 60 kPa.

    Uložená pokuta vo výške 1 000 Eur.

3.  T a M TRANS SPEDITION s.r.o., 935 52 Šarovce 545, ČS Truck Centrum Malacky

     Druh PL : NM

     Počet nedodržaných parametrov: 1

     Analýzou zistená hodnota parametra obsah metylesterov mastných kyselín (FAME) -  7,4 % V/V, predpísaná  hodnota - najviac 7 % V/V.

     Správne konanie o uložení pokuty bude začaté r. 2015.

4.  OKTAN, a.s., Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok, ČS OKTAN Brezno

     Druh PL : BA Super 95

     Počet nedodržaných parametrov: 1

Analýzou zistená hodnota parametra oktánové číslo motorovou metódou - 84,4; predpísaná hodnota - minimálne 84,5.

Uložená pokuta vo výške 1 000 Eur. 

5.  PROGRES TRADING, a.s., Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov;  ČS Progres Trading Tisovec

     Druh PL :  BA Super 95

     Počet nedodržaných parametrov: 2

Analýzou zistená hodnota parametra oktánové číslo výskumnou metódou - 83,2; predpísaná hodnota minimálne 84,5 a parametra oktánové číslo motorovou metódou - 84,2; predpísaná hodnota - minimálne 84,5.

     Správne konanie o uložení pokuty bude začaté roku 2015.

6.  Jaroslav Ščecina - J.A.Š., 082 81 Kamenica 595;  ČS  J.A.Š Prešov 

     Druh PL : BA SUPER 95

     Počet nedodržaných parametrov: 2

Analýzou zistená hodnota parametra oktánové číslo motorovou metódou - 83,1; predpísaná hodnota minimálne 84,5  a parametra obsah olefínov - 22,6 % V/V, predpísaná hodnota max. 21,1% V/V

Správne konanie o uložení pokuty  neukončené.

7.    BIO - plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, prev. 053 63 Spišský Hrhov 195

     Druh PL : NM

     Počet nedodržaných parametrov: 1

     Analýzou zistená hodnota parametra obsah metylesterov mastných kyselín (FAME) -  8,7 % V/V, predpísaná  hodnota - max. 7 % V/V.

     Správne konanie o uložení pokuty bude začaté roku 2015.

8.  Eni Slovensko, s.r.o., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava; ČS Janovík

     Druh PL : BA SUPER 95

     Počet nedodržaných parametrov: 1

Analýzou zistená hodnota parametra tlaku pár podľa Reida  - 61,7 kPa, predpísaná hodnota - max. 61,6 kPa. 

Uložená pokuta vo výške 500 Eur. 

 

Tab. č. 6 - kontroly kvality pohonných látok na ČS

OIOO

Počet ČS

Počet vzoriek benzínu

Počet vzoriek nafty

Počet vzoriek LPG

Počet vzoriek spolu

Bratislava

31

38

30/1 LPO

6

75

B. Bystrica

30

39

30

6

75

Žilina

34

39

30

6

75

Košice

32

36

30

6

72

Spolu

127

152

120/1

24

297

1 vzorka lodné palivo (LPO - lodný plynový olej)

 

Tab. č. 7 - počet nedodržaných limitných hodnôt

OIOO

Benzín

Nafta

LPG

LPO

Spolu

Bratislava

2

1

0

0

3

B. Bystrica

3

0

0

0

3

Žilina

0

0

0

0

0

Košice

3

1

0

0

4

Spolu

8

2

0

0

10

 

 

            V hodnotenom období IOO vykonala kontroly vedenia prevádzkovej evidencie a poskytovania údajov o množstvách pohonných látok, pri ktorých zistila  u 3 podnikateľov predávajúcich pohonné látky, že neposkytli príslušnému OÚ potrebné údaje o palivách za predchádzajúce roky:

 

 • Matúš Prachnár, J. Wolkera 2421/26, Spišská Nová Ves - uložená pokuta vo výške 160 Eur, 
 • MIRES PLUS s.r.o., Lastomírska 1, Michalovce - uložená pokuta vo výške 160 Eur,
 • SOKOL - SK, s.r.o. Borský Svätý Jur 150 -  uložená pokuta vo výške 300 Eur (kontrola za rok 2013)

           

     Podnikateľom uvádzajúcim na trh pohonné látky bolo v roku 2014 uložené 11 pokút v celkovej výške 6 270 Eur.

 

8.      Kontrola zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa  vyhlášky MPŽPaRR SR č. 361/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a VPP stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní.

 

            V roku 2014 bolo vykonaných  58  kontrol, z toho 47 kontrol na čerpacích staniciach pohonných látok (ČS) a 11 kontrol na distribučných skladoch (DS), zameraných na dodržiavanie všeobecných podmienok prevádzkovania (VPP) a technických požiadaviek (TP) podľa vyhlášky č. 361/2010 Z.z. Kontrolami  bola zisťovaná funkčnosť rekuperačného zariadenia, tesnosť spojov a dodržiavanie technických požiadaviek na prevádzku týchto zariadení.

 

            Porušenie zákona o ovzduší bolo zistené   u nasledovných prevádzkovateľov ČS a DS:

 

1.  Kontrolovaný prevádzkovateľ: OKTAN a.s., Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok,

     Druh stacionárneho zdroja ZO: ČS Bánovce n/B

     Zistené skutočnosti: Neinštalovaný systém II. stupňa rekuperácie benzínových pár pri plnení benzínov do motorových vozidiel.

     Uložená pokuta vo výške 2 500 Eur.

 

2.  Kontrolovaný prevádzkovateľ: Ján Sakala,  094 35 Hlinné 291, okr. Vranov n/T

     Druh stacionárneho zdroja ZO: ČS Hlinné

     Zistené skutočnosti: Od roku 2010 nevykonaná následná kontrola tesnosti spojovacích plynotesných potrubí.

     Uložená pokuta vo výške 200 Eur.

 

3.  Kontrolovaný prevádzkovateľ: KBK, s.r.o., 076 61 Dargov 229, okr. Trebišov

     Druh stacionárneho zdroja ZO: ČS Koškovce

     Zistené skutočnosti: Od roku 2010 nevykonaná následná kontrola tesnosti spojovacích plynotesných potrubí.

     Uložená pokuta vo výške 200 Eur.

 

4.  Kontrolovaný prevádzkovateľ: FED-oil, s.r.o.,  Košická 1758/1, 903 01 Senec

     Druh stacionárneho zdroja ZO: ČS Markušovce

     Zistené skutočnosti: Od roku 2013 nevykonaná kontrola tesnosti spojovacích plynotesných potrubí.

    Správne konanie o uložení pokuty bude začaté v roku 2015.

 

5.  Kontrolovaný prevádzkovateľ: YUNG OIL s.r.o., Gyňovská 15, 044 14 Čaňa

     Druh stacionárneho zdroja ZO: ČS Čaňa

     Zistené skutočnosti: Nezabezpečená pravidelná kontrola účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár.

    Správne konanie o uložení pokuty bude začaté v roku 2015.

 

6.  Kontrolovaný prevádzkovateľ: K & K GROUP s.r.o.,   065 33 Veľký Lipník 24

     Druh stacionárneho zdroja ZO: ČS Veľký Lipník

     Zistené skutočnosti: Nevykonaná kontrola tesnosti spojovacích plynotesných potrubí, nezabezpečená pravidelná kontrola účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár, neumiestnený symbol pre spotrebiteľov o nainštalovanom systéme II. stupňa rekuperácie benzínových pár. 

    Správne konanie o uložení pokuty bude začaté v roku 2015.

 

7.  Kontrolovaný prevádzkovateľ: OKTAN a.s., Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok,

     Druh stacionárneho zdroja ZO: DS Kežmarok

Zistené skutočnosti: Nevykonanie periodického oprávneného merania priemernej koncentrácie uhľovodíkov v pravidelných 3 ročných intervaloch.

    Správne konanie o uložení pokuty bude začaté v roku 2015.

 

            Prevádzkovateľom ČS a DS boli za porušenie zákona o ovzduší v roku 2014 uložené             4 pokuty v celkovej výške 3 100 Eur (jedna pokuta uložená z kontroly za rok 2013)  a 2 opatrenia na nápravu.

 

9.      Kontrola dodržiavania ustanovení vyhlášky MŽP SR  č. 127/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch

           

            V priebehu roku 2014 bolo vykonaných 41 kontrol u podnikateľov, ktorí vyrábajú alebo dovážajú regulované výrobky (RV). Z toho 21 kontrol bolo zameraných  na označovanie obalov, vedenie evidencie o množstve a kvalite RV a predkladanie údajov IOO a  20 kontrol bolo zameraných na dodržiavanie hraničných hodnôt maximálneho obsahu prchavých organických zlúčenín (VOC) spojených s odberom vzoriek RV. Spolu bolo odobratých 111 vzoriek RV, pričom ani u jednej vzorky RV nebolo zistené nedodržanie hraničných hodnôt VOC. Nepredloženie požadovaných údajov v stanovenom termíne a nevedenie evidencie bolo  zistené  u 6 podnikateľov.

    IOO vykonala 1 kontrolu v zariadeniach s podprahovou spotrebou rozpúšťadiel, v ktorých sa používajú RV, pričom nebolo zistené porušenie zákazu používania RV  ustanoveného v § 14 ods. 8 písm. a) zákona o ovzduší.

V hodnotenom období bolo uložené podnikateľom, ktorí vyrábajú alebo dovážajú RV spolu 5 pokút v celkovej výške  4 400 Eur.

           

Tab. č. 8 - kontroly regulovaných výrobkov

 

    

 OIOO

      Počet

    kontrol

Počet odobratých vzoriek

Porušenie zákona o   ovzduší

Počet uložených pokút

Výška pokút v Eur

Bratislava

11

42

1

1

300

B. Bystrica

4

11

1

1

500

Žilina

20

46

3

3

3 600

Košice

6

12

1

0

0

Spolu

41

111

6

5

4 400

 

    10. Prešetrovanie podnetov        

 

V hodnotenom období bolo na IOO prijatých 86 podnetov, z čoho 57 podnetov bolo vybavených, pričom porušenie zákona bolo zistené u 7 podnetov, 17 podnetov bolo odstúpených príslušným orgánom štátnej správy a 12 podnetov je v riešení. Podnety u ktorých bolo zistené porušenie zákona sa týkali v troch prípadoch prevádzkovania zdroja bez potrebného súhlasu orgánu ochrany ovzdušia, pri ďalších podnetoch bolo zistené neprevádzkovania zdroja v súlade s dokumentáciou, nedodržanie určených technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania zdroja.

 

Porušenie zákona o ovzduší bolo zistené napr.:

·         DEKOR –KOV Žarnovica,  podnikateľ vykonával činnosť opracovania hlinených odliatkov bez potrebného súhlasu orgánu ochrany ovzdušia,

·         KOMPALA a.s. Banská Bystrica, prevádzkovanie haly Kompostárne poškodenej po požiari (netesnosti, nefunkčné vzduchotechnické zariadenie vrátane biofiltra a vodnej práčky), prevádzkovanie v rozpore s dokumentáciou a prevádzkovanie zdroja bez obmedzenia počas pretrvávanie poruchového stavu,

·         AGRO-S spol. s r.o. Dvorianky, prevádzkovateľ chovu hospodárskych zvierat nedodržal lehotu na zaoranie aplikovaného tuhého organického hnojiva do pôdy,

·         SCHUR FLEXIBLES MONETA s.r.o. Michalovce, prevádzka Trebišov, na prevádzke zdroja  sa nanášali farby na obalové fólie potlačovými strojmi pri nefunkčnom termickom spaľovacom zariadení .

 

Tab. č. 9 - prešetrovanie podnetov

OIOO

Počet prijatých podnetov

Porušenie zákona

v riešení

odstúpené

zistené

nezistené

Bratislava

35

0

28

6

1

B. Bystrica

13

2

6

3

2

Žilina

21

3

11

1

6

Košice

17

2

5

2

8

Spolu

86

7

50

12

17

 

11.  Ukladanie pokút v správnom konaní

 

            IOO v hodnotenom období uložila spolu 68 pokút za porušenie ustanovení zákonov v oblasti ochrany ovzdušia v celkovej sume  62 750 Eur.

           

           

            Za porušenie ustanovení zákona o ovzduší  bolo v roku 2013 uložených 60 pokút  vo  výške 56 350 Eur.

            Pokuty boli v prevažnej miere uložené za prevádzkovanie zdroja v rozpore s dokumentáciou, nedodržanie ustanovených emisných limitov, resp. nepreukazovanie ich dodržiavania, nedodržanie limitných hodnôt predávaných palív a nedodržanie určených technických podmienok a všeobecných podmienok prevádzkovania.

            Za porušenie ustanovení zákona o ochrane ozónovej vrstvy nebola v roku 2014 uložená  pokuta.

            Za porušenie ustanovení zákona č. 286/2009 Z. z. bolo uložených  8 pokút v celkovej  výške 6 400 Eur, v prevažnej miere  za nesplnenie oznamovacej povinnosti, neoznamovanie prevádzkovateľov zariadení OÚ, nevykonanie kontroly únikov a nedodržanie ustanovených emisných limitov únikov  F-plynov.

 

Najvyššie pokuty boli uložené nasledovným prevádzkovateľom:

§         KOMPALA, a.s., Banská Bystrica, na zdroji „Zariadenie na výrobu kompostu s projektovaným výkonom spracovaného odpadu ≥ 0,75 t/hod. - Kompostáreň“, uložená pokuta 4000 Eur za porušenie § 15 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší za skladovanie biokompostu v rozpore s platnou dokumentáciou,

§         MILENIUM TRADING, a.s., Lučenec, na zdroji „Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi, súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom ≥ 0,3 a ≤ 50 MW - Priemyselné zariadenia na tepelné spracovanie plastov“, uložená pokuta  3600 Eur za porušenie § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší za nedodržiavanie ustanovených emisných limitov,

§         Bourbon Automotive Plastics, s.r.o., Dolný Kubín  na zdroji „Lakovňa plastových výrobkov“, uložená pokuta 4 000 Eur za porušenie § 15 ods. 1 písm. a) a l) zákona o ovzduší za prevádzkovanie zdroja v rozpore s dokumentáciou (prekročenie projektovanej ročnej spotreby organických rozpúšťadiel) a za nedodržiavanie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania (nevykonával nanášanie lakovacích vrstiev s vysokou účinnosťou a na znižovanie emisií organických látok nemal inštalované žiadne odlučovacie zariadenie).

 

V roku 2014 bolo podaných na IOO 9 odvolaní proti rozhodnutiam o uložení pokút. 

 

Tab. č. 10 - ukladanie pokút

OIOO

Uložené pokuty

Celkový počet prijatých odvolaní

počet

Výška v Eur

Bratislava

12

10 700

1

B. Bystrica

14

14 450

2

Žilina

18

19 560

1

Košice

24

18 040

5

Spolu

68

62 750

9

 

 

12.  Ukladanie opatrení na nápravu  podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,  zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

           

V roku 2014 bolo uložených  celkovo 39 opatrení na nápravu, z toho:

 • 36 opatrení na nápravu prevádzkovateľom podľa zákona o ovzduší,
 • 3 opatrenia na nápravu podľa zákona č. 286/2009 Z. z.,
 • opatrenia podľa zákona č. 321/2012 Z.z. neboli uložené.

 

Uložené opatrenia podľa zákona o ovzduší sa týkali najmä zosúladenia prevádzky zariadení zdroja znečisťovania ovzdušia s platnou legislatívou pri neplnení určených emisných limitov a emisných limitov ustanovených vykonávacím predpisom, preukazovaní ich dodržiavania spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom a zosúladenia prevádzky zdroja s dokumentáciou resp. s podmienkami povolenia na prevádzku zdroja.

Uložené opatrenia podľa zákona č. 286/2009 Z. z. sa týkali najmä manipulácie s  F-plynmi len osobami s certifikátom o odbornej spôsobilosti, vykonaním opatrení, ktoré zamedzia nadlimitným únikom a inštalácii kalibrovaných systémov na zisťovanie únikov F-plynov.

 

Príklady uložených opatrení na nápravu :

 • TECHAGRA RV Žiharec, s.r.o.,

Zabezpečiť technickými opatreniami dodržanie určených emisných limitov a preukázať ich oprávneným meraním,

 • OKTAN a.s. Kežmarok

Zabezpečiť dodržiavanie určených technických požiadaviek na čerpacej stanici v súlade s platnou legislatívou.

 • BOURBON AUTOMOTIVE PLASTIK s.r.o. Dolný Kubín,

Oznamovať OÚ skutočne vypustené množstvo prchavých organických zlúčenín zo zdroja Lakovňa plastových výrobkov. 

 

V roku 2014 bolo doručené  1 odvolanie proti rozhodnutiu o uložení nápravného opatrenia.

 

Tab. č. 11 - uložené opatrenia na nápravu

OIOO

Podľa zákona o ovzduší

Podľa zák. č. 321/2012 Z. z.

Podľa zák. č. 286/2009 Z. z.

Uložené opatrenia celkom

Celkový počet prijatých odvolaní *

Bratislava

6

0

0

6

0

B. Bystrica

7

0

0

7

0

Žilina

8

0

3

11

1

Košice

15

0

0

15

0

Spolu

36

0

3

39

1

 

* odvolania proti rozhodnutiam o uložení opatrení na nápravu podľa zákona o ovzduší, zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch.

 

   13. Preskúmanie rozhodnutí v odvolacom konaní

            Inšpekcii ochrany ovzdušia bolo v priebehu roku 2014 doručených spolu  10 odvolaní, z toho 9 proti rozhodnutiam o uložení pokút a jedno odvolanie proti rozhodnutiu o uložení nápravného opatrenia.

Odvolania proti uloženým pokutám    

 

V roku 2014 bolo podaných 9 odvolaní proti rozhodnutiam o uložení pokút a jedno odvolanie z roku 2013 bolo riešené v hodnotenom období.

Všetkých 9 odvolaní proti uloženým pokutám bolo odstúpených na odvolací orgán vrátane spisových materiálov.

            Pretože v 5 prípadoch prevádzkovatelia, resp. podnikatelia vo svojich odvolaniach neuviedli žiadne nové skutočnosti, ani iné dôkazy, ktoré by vyvrátili alebo spochybnili správnosť prvostupňového rozhodnutia, druhostupňový orgán odvolania zamietol a potvrdil rozhodnutie prvostupňového orgánu. V 3 prípadoch odvolací orgán rozhodnutia zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie z dôvodu výskytu procesných chýb v rozhodnutí.

            V hodnotenom období odvolací orgán vybavoval aj 1 odvolanie, ktoré bolo doručené na prvostupňový orgán po zákonom stanovenej lehote (viac ako 15 dní po prevzatí prvostupňového rozhodnutia), t. j. oneskorené odvolanie.

            Odvolací orgán preskúmal oneskorené odvolanie a nezistil žiaden dôvod pre obnovu konania, alebo či predmetné rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom o ovzduší, alebo iným všeobecne záväzným právnym predpison a takisto nezistil také nedostatky, pre ktoré by sa rozhodnutie muselo zmeniť alebo zrušiť mimo odvolacieho konania.

V jednom prípade odvolací orgán rozhodne v roku 2015.

 

Tab. č. 12 - vybavovanie odvolaní  II. stupňovým orgánom

OIOO

Počet odvolaní

Odvolania riešené druhostupňovým orgánom

potvrdené

zrušené a vrátené na nové konanie

pozmenené/ zrušené

oneskorené odvolanie

v konaní

Bratislava

1

0

1*

0

1

0

B. Bystrica

2

1

1

0

0

0

Žilina

1

1

0

0

0

0

Košice

5

3

1

0

0

1

Spolu

9

5

3

0

1

1

* odvolanie z roku 2013

 

Odvolania proti uloženým opatreniam na nápravu

           

Voči rozhodnutiam o uložení opatrení na nápravu bolo v roku 2014 podané 1 odvolanie, ktoré bolo riešené 1. stupňovým orgánom v rámci autoremedúry. Prevádzkovateľ  XPS Slovakia,  s.r.o., Nižná  žiadal časť odôvodnenie v napadnutom rozhodnutí doplniť o 2 rozhodnutia, ktoré prevádzkovateľ predložil počas kontroly a neboli uvedené v predmetnom rozhodnutí. Na základe nových dôkazových materiálov   I. stupňový orgán vyhovel účastníkovi konania v plnom rozsahu a vydal nové rozhodnutie.

 

   14. Riešenie projektu OPŽP- PO3 - 09 - 3 „Akreditácia meracích skupín SIŽP“

   

Projekt Akreditácia meracích skupín Slovenskej inšpekcie životného prostredia je projektom financovaným z fondu ERDF (85%) a ŠR (15%). Cieľom projektu je rozšírenie technických možností monitorovania zdrojov znečisťovania vlastnými kontrolnými meraniami a následná akreditácia vykonávaných činností.

Prípravná fáza realizácie projektu začala po podpise Zmluvy o NFP 24.6.2010, kedy bol uskutočnený výber oprávnenej osoby na verejné obstarávanie a boli pripravené podklady k uskutočneniu verejného obstarávania pre predmet projektu.

V ďalších rokoch sa vykonali verejné obstarávania pre predmet projektu a podpísali zmluvy s víťazmi verejných obstarávaní, realizovali sa zmluvy o dielo na dodanie technického a metrologického vybavenia, na vypracovanie dokumentácie systému riadenia kvality a zaškolenie meracieho personálu na systém riadenia kvality a metodiky vykonávania odborných činností. Následne prebiehalo zavádzanie systému riadenia kvality.

V roku 2014 bolo v rámci prípravy na akreditáciu odborných činností pokračované vo vykonávaní kontrolných meraní na celý predpokladaný rozsah akreditácie odborných činností t.j. vykonané merania tuhých anorganických znečisťujúcich látok (kovy, polokovy a ich zlúčeniny), plynných anorganických znečisťujúcich látok (napr. vyjadrených ako HCl, HF, NH3), polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov (PCDD) a polychlórovaných dibenzofuránov (PCDF) a vykonávané interné kalibrácie analyzátorov plynných látok. Svoju činnosť vykonával aj inšpekčný orgán, a to vykonávaním kontrol automatizovaných meracích systémov emisií. Na činnosť skúšobného laboratória a inšpekčného orgánu sa vykonali externé a interné audity. V rámci prípravy na akreditáciu odborných činností sa všetky pracoviská zúčastnili na skúškach spôsobilosti. Takto boli vytvorené predpoklady, aby SIŽP podalo žiadosť o akreditáciu odborných činností pracovísk technických činností a realizovala tak poslednú fázu projektu „Akreditácia meracích skupín SIŽP“. V auguste roku 2014 bola ukončená realizácia aktivít projektu a od 13.8.2014 majú pracoviská technických činností v Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach udelenú akreditáciu pre skúšobné laboratórium a inšpekčný orgán.

 

Tab. č. 13 - konečný stav čerpania finančných prostriedkov projektu  

Pridelené prostriedky NFP

Čerpané prostriedky NFP

939 864,46 Eur

919 824,80 Eur

 

Tab. č. 14 - aktivity projektu

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity

Ukončenie

realizácie aktivity

Akreditácia odborných činností

6/2013

8/2014

Príprava dokumentácie systému riadenia kvality

11/2011

9/2012

Realizácia zmluvy o dielo pre meraciu skupinu Banská Bystrica, Košice a Žilina

10/2011

7/2012

Vykonanie školení v oblasti systému riadenia kvality

3/2012

9/2012

Riadenie projektu

9/2010

8/2014

Publicita a informovanosť

11/2010

8/2014

 

Tab. č. 15 - merateľné ukazovatele projektu

Názov ukazovateľa

Plánovaná hodnota

(ks)

Dosiahnutá hodnota

(ks)

Rok

dosiahnutia

plánovanej hodnoty

Počet zakúpených kusov technického a metrologického vybavenia kontrolných orgánov štátnej správy

124

124

2012

Počet zabezpečených školení pracovníkov

kontrolných orgánov štátnej správy

15

15

2012

Počet akreditovaných odborných činnosti kontrolných orgánov štátnej správy

20

23

2014

 

V roku 2015 a ďalšom období je hlavným cieľom udržanie vykonávania akreditovaných odborných činností vzhľadom na podmienky poskytnutia NFP.

 

   15. Metodické riadenie a usmerňovanie odbornej kontrolnej činnosti odborov IOO

 

Metodické riadenie a usmerňovanie odbornej kontrolnej činnosti IOO bolo ústredím vykonávané hlavne:                

§         pravidelnými pracovnými poradami hlavnej inšpektorky a zamestnancov ústredia s vedúcimi odborov a manažérmi pracovísk technických činností,

§         koordináciou činnosti pracovísk technických činností pri zavádzaní systému kvality vlastných kontrolných diskontinuálnych meraní, inšpekcie zhody  a prípravy na akreditáciu,

§         vypracovaním metodických pokynov HI,

1. vo veci ďalšieho postupu po spracovaní  výsledkov kontrol inšpekcie zhody AMS na

    stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia.

2. vo veci vypracovania ročnej Správy o kontrolách kvality palív a  kontrolách čerpacích

    staníc a distribučných skladov zameraných na obmedzenie emisií benzínových pár.           

§         odborným vzdelávaním, účasťou na odborných konferenciách a školeniach, štúdiom  právnych predpisov a rozsiahlej legislatívy EÚ v oblasti ochrany ovzdušia

§         v spolupráci s  MŽP SR bol organizovaný pracovný seminára členov pracovísk technických činností a zástupcov oprávnených osôb pre výkon oprávnených meraní k výkladu legislatívnych požiadaviek merania emisií ZL a kontrolách AMS.

 

Ústredie IOO metodicky riadilo a usmerňovalo odbery pohonných látok na čerpacích staniciach a v distribučných skladoch, odbery regulovaných výrobkov a  zabezpečovalo ich analýzy  akreditovanými laboratóriami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABUĽKOVÁ ČASŤ

 

Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia - Vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2014

 

Por.

číslo

NÁZOV ÚLOHY

(stručná anotácia)

Zodpovedný

riešiteľ

Termín splnenia úlohy

Stav plnenia úlohy

Forma výstupu

I. PLÁNY , KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIE

 

 

 

 

1.

Kontrola veľkých, stredných a malých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o  ovzduší v znení neskorších predpisov, vrátane kontroly relevantných ustanovení zákona č. 127/2006 Z.z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vedúci OIOO

priebežne

  splnená

 

 záznam, protokol

2.

Kontrola dodržiavania emisných limitov vlastnými kontrolnými diskontinuálnymi  meraniami

vedúci  OIOO

vedúci pracovísk techn. činností 

priebežne

splnená

 

správa o meraní 

3.

Kontrola oprávnených technických činností , reprezentatívnosti výsledkov, dodržiavania zásad výkonu oprávnených technických činností, ich technického zabezpečenia, náležitostí správ a protokolov kontinuálnych meraní 

vedúci OIOO

vedúci pracovísk techn. činností 

priebežne

splnená

 

záznam, protokol,  návrh na MŽP SR

4.

Rozhodovanie v prípade pochybností o neplatnosti správy, protokolu, certifikátu alebo iného zodpovedajúceho dokladu o výsledku oprávnenej technickej činnosti na stacionárnych zdrojoch

vedúci  OIOO,   riaditeľ IŽP

priebežne

splnená

 

rozhodnutie v I. stupni

5.

Štátny dozor  podľa zákona č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vedúci  OIOO

priebežne

  splnená

 

záznam, protokol 

6.

Štátny dozor podľa zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových  plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vedúci  OIOO

priebežne

  splnená

 

záznam, protokol

 

7.

Kontrola podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva životného prostredia a regionálneho rozvoja č. 362/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

Vypracovanie a predloženie správy o obsahu síry v kvapalných palivách (ťažký vykurovací olej, vykurovací plynový olej,) podľa Smernice EP a R 1999/32/ES v platnom znení

vedúci  OIOO

 

vedúci OIOO

hlavný inšpektor

 

priebežne

 

30.04.2014

30.05.2014

 

splnená

 

splnená

splnená

 

záznam, protokol

 

správa

správa

 

8.      

Kontrola zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva životného prostredia a regionálneho rozvoja č. 361/2010  Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní

Vypracovanie a predloženie správy o plnení technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pri skladovaní, plnení a preprave benzínu za rok 2013

 

vedúci OIOO

 

 

 

 

 

vedúci OIOO

hlavný inšpektor

 

priebežne

 

 

 

 

 

15.04.2014

10.09.2014

 

splnená

 

 

 

 

 

splnená

splnená

 

 

záznam, protokol

 

 

 

 

 

správa

správa

9.

Kontrola dodržiavania ustanovení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch

 

Vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch programu monitorovania regulovaných výrobkov

 

 

vedúci OIOO

 

 

 

vedúci OIOO hlavný inšpektor

 

 

priebežne

 

 

 

17.03.2014

30.04.2014

 

 

splnená

 

 

 

splnená

splnená

 

 

záznam, protokol

 

 

 

správa

správa

10.

Vypracovanie a predloženie správy o kontrolách kvality palív a kontrolách oprávnených osôb vykonávajúcich oprávnené technické činnosti

hlavný inšpektor vedúci  OIOO

31.01.2014

30.12.2014

splnená

splnená

správa

správa

11.

V rámci účelovo viazaných finančných prostriedkov na rok 2014 zabezpečiť vypracovanie Monitoringu kvality motorových palív v Slovenskej republike za rok 2013

hlavný inšpektor

 

26.06.2014

 

splnená

správa

12.

Prešetrovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

všetci vedúci zamestnanci

priebežne

splnená

 

 záznam zo šetrenia

13.

Šetrenie podnetov a petícií

vedúci OIOO

priebežne

splnená

 záznam, protokol

14.

Vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2013

Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za rok 2013

vedúci  OIOO

hlavný inšpektor

17.01.2014

25.01.2014

splnená

splnená

vyhodnotenie plnenia PHÚ 

15.

Vyhodnotenie plnenia PHÚ OIOO za I. polrok 2014

Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za I. polrok 2014

vedúci  OIOO

hlavný inšpektor

10.07.2014

18.07.2014

splnená

splnená

 vyhodnotenie plnenia PHÚ

16.

Vypracovanie štvrťročných plánov kontrolnej  činnosti

vedúci  OIOO

14.03.2014

13.06.2014

16.09.2014

12.12.2014

splnená

splnená

splnená

splnená

 štvrťročné plány činnosti 

   17.

Vypracovanie a predloženie štvrťročného vyhodnotenia kontrolnej činnosti

vedúci OIOO

15.04.2014

15.10.2014

splnená

splnená

vyhodnotenie plnenia úloh za I. a III. štvrťrok 

   18.

Vypracovanie a predloženie PHÚ na rok 2015

hlavný inšpektor

24.10.2014

splnená

plán hlavných úloh 

   19.

Ukladanie pokút v správnom konaní

vedúci  OIOO

riaditeľ  IŽP

priebežne

splnená

rozhodnutie v I. stupni

20.

Ukladanie opatrení na nápravu  podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o  ovzduší v znení neskorších predpisov, zákona č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových  plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vedúci  OIOO

riaditeľ  IŽP

priebežne

splnená

 rozhodnutie v I. stupni

   21.

Preskúmavanie rozhodnutí v odvolacom konaní

hlavný inšpektor

priebežne

splnená

 

rozhodnutie v II. stupni

22.

Riešenie projektu OPŽP-PO3-09-3 „Akreditácia meracích skupín Slovenskej inšpekcie životného prostredia“

hlavný inšpektor, manažér projektu

31.12.2014

splnená

monitorovacia správa

23.

Metodické riadenie a usmerňovanie odbornej kontrolnej činnosti odborov IOO

hlavný inšpektor

priebežne

splnená

porady hlavného inšpektora, metodické pokyny, školenia 

   24.

Spracovanie dát pre Štatistický úrad SR o uložených pokutách

hlavný inšpektor

20.2.2014

splnená

štatistický výkaz

II. LEGISLATÍVA

 

 

 

 

1.

Spolupráca s MŽP SR pri tvorbe a uplatňovaní právnych predpisov

hlavný inšpektor

podľa požiadaviek MŽP SR

 

  splnená

návrhy, stanoviská

 

III. SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A INÝMI ORGANIZÁCIAMI

 

 

1.

Kontrola správnosti a úplnosti údajov súborov TPP a TOO v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky                 č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných na Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

 

vedúci  OIOO

priebežne

splnená

stanovisko 

2.

Spolupráca s okresnými úradmi a obcami pri vydávaní súhlasov a  podmienok v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o  ovzduší v znení neskorších predpisov

vedúci  OIOO

priebežne

splnená

stanovisko 

3.

Spolupráca s akreditačnými orgánmi a s národným notifikačným orgánom pri akreditácii, reakreditácii a pri dohľade nad plnením notifikačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených meraní

vedúci  OIOO

priebežne

splnená

 

 

4.

 

Posudzovanie odbornej spôsobilosti žiadateľov o vydanie osvedčenia odborného posudzovateľa v odbore emisno-technologických posudzovaní na vyzvanie MŽP SR

 

vedúci  OIOO

 

priebežne

 

splnená

 

5.

 

Spolupráca s orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie najmä orgánmi štátnej správy : ochrany ovzdušia a ochrany ozónovej vrstvy Zeme a nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami

 

 

vedúci OIOO

hlavný inšpektor

 

 

priebežne

 

 

splnená

 

IV. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

 

 

 

 

1.

Spolupráca v rámci EÚ

hlavný inšpektor

priebežne

splnená

 

 

 

 

 

Zoznam skratiek:

 

PHÚ – plán hlavných úloh

EÚ – Európska únia

MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IŽP – inšpektorát životného prostredia

ŠÚ SR – Štatistický úrad SR

OIOO – odbor inšpekcie ochrany ovzdušia

TOO – technicko-organizačné opatrenia

TPP – technicko-prevádzkové parametre

 


 

ZHRNUTIE

 

Činnosť IOO bola v roku 2014 vykonávaná v súlade so schváleným Plánom hlavných úloh na rok 2014 a podľa platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.

IOO v roku 2014 vykonala spolu 620 inšpekčných kontrol, čo je v porovnaní s rokom 2013, keď bolo vykonaných 545 inšpekčných kontrol nárast o 75 kontrol. Pri 81 kontrolách bolo zistené 100 porušení  uvedených zákonov, čo je (13,06%) z celkového počtu vykonaných inšpekčných kontrol a za zistené nedostatky bolo uložených 68 pokút v celkovej výške  62 750 Eur .

Počet uložených pokút aj ich výška sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížila, čo svedčí  o zvyšujúcej sa disciplíne prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia a účinnosti práce IOO.

Celkom bolo prešetrených 57 podnetov, z čoho v  7 prípadoch zistené porušenie zákonov v oblasti ochrany ovzdušia.

V roku 2014 bola úspešne ukončená realizácia aktivít projektu „Akreditácia meracích skupín SIŽP“ a dňa 13.8.2014 boli udelené SNAS-om osvedčenia o akreditácii pre skúšobné laboratórium a inšpekčný orgán pre pracoviská technických činností Žilina, Banská Bystrica a Košice a ústredie.

 

 

Zoznam použitých skratiek

 

SIŽP                   Slovenská inšpekcia životného prostredia 

PHÚ                   Plán hlavných úloh

ÚIOO                 Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia

HI                       Hlavný inšpektor

IŽP                     Inšpektorát životného prostredia

OIOO                 odbor inšpekcie ochrany ovzdušia

SR                      Slovenská republika

MŽP SR             Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

                      Európska únia

SNAS                 Slovenská národná akreditačná služba

ČIŽP                  Česká inšpekcia životného prostredia

AMS                  ­automatizovaný merací systém emisií

BA                     Bratislava

BB                      Banská Bystrica

BA 95 N,BA 98, EVO BA, druhy motorového benzínu

C                        hmotnostná koncentrácia

CO                     oxid uhoľnatý

ČS                      čerpacia stanica

DS                      distribučný sklad

EL                      emisné limity

ERDF                 Európsky fond regionálneho rozvoja

FAME                obsah metylesterov mastných kyselín

F-plyny               fluórované skleníkové plyny

FQMS                monitorovací systém kvality palív

H2S                     sulfán

HCl                    plynné zlúčeniny chlóru

HF                      flór a jeho plynné zlúčeniny

ISO/IEC             The International Organization for Standardization / International Economic Cooperation

KE                      Košice

LPG                   skvapalnený ropný plyn

LPO                   lodný plynový olej

MPŽP a RR       Ministerstvo pôdohospodárstva životného prostredia a regionálneho rozvoja

NFP                    nenávratný finančný príspevok

NH3                    amoniak

NM                     nafta motorová

NOx                   oxidy dusíka – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2)

NO                     oxid dusantý          

OM                     oprávnené merania

OPŽP                 PO3 – operačný program životného prostredia, prioritná os 3

                     Okresný úrad

O2                       kyslík

PCDD                polychlorované dibenzo-p-dioxíny

PCDF                 polychlorované dibenzofurány

PL                      pohonná látka

PTČ                    pracovisko technických činností

q                         hmotnostný tok

Q                        objemový prietok plynu

RV                     regulované výrobky

SO2                     oxid siričitý

STPP a TOO      Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných   opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia

STN EN             Slovenská technická norma Európska norma

ŠR                      štátny rozpočet

TZL                    tuhé znečisťujúce látky

TOC                   celkový organický uhlík

TP                       technické požiadavky

ŤK                      ťažké kovy

ŤVO                   ťažký vykurovací olej

V                        rýchlosť prúdenia plynu

VOC                  prchavé organické zlúčeniny

VPO                   vykurovací plynový olej

VPP                    všeobecné podmienky prevádzkovania

ZA                      Žilina

ZL                      znečisťujúca látka

ZO                      znečisťovanie ovzdušia

φ                         vlhkosť plynu